baza usług rozwojowych dofinansowanie do szkoleń dla pracowników z województwa łódzkiego

02.08.2019

PRZYPOMINAMY O POPRAWNYM SPOSOBIE ROZLICZANIA USŁUG ROZWOJOWYCH


Aby przyspieszyć proces rozliczania usług rozwojowych po jej zakończeniu, Podmiot  Świadczący  Usługę  Rozwojową (PŚUR) dokonuje rozliczenia usługi za pośrednictwem elektronicznego System Rozliczania Usług Rozwojowych na portalu Pracownik Twój Skarb www.pracowniktwojskarb.pl  Istotne jest aby w procesie załączania dokumentów pamiętać o wszystkich załącznikach zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej:


  • Usługi rozwojowe - doradztwo


Podmiot  Świadczący  Usługę  Rozwojową  dokonuje  rozliczenia usługi rozwojowej  przekazując skan oryginalnych dokumentów:


1) potwierdzających udział uczestników (pracowników) przedsiębiorstwa w świadczonej usłudze - Lista obecności.

2) potwierdzających ukończenie przez uczestników (pracowników) udziału w usłudze (Zaświadczenie- Certyfikat).

Potwierdzenie udziału w usłudze powinno zawierać:

                • dane Podmiotu Świadczącego Usługę Rozwojową, 

                • imię i nazwisko uczestników usługi rozwojowej,

                • nazwę i numer usługi zgodny z Kartą Usługi w BUR,

                • liczbę godzin realizowaną w ramach rozliczanej usługi rozwojowej

                • podpis przedstawiciela Podmiotu Świadczącego Usługę Rozwojową.

                •       datę przeprowadzenia usługi rozwojowej (okres)

3) dokumenty potwierdzające osiągnięcie przez uczestników przewidzianych efektów kształcenia, zgodnych z Kartą Usług w BUR.

Potwierdzenie powinno zawierać:

                • dane Podmiotu Świadczącego Usługę Rozwojową, 

                • imię i nazwisko uczestników usługi rozwojowej,

                • nazwę i numer usługi zgodny z Kartą Usługi w BUR,

                • przewidziane efekty kształceni, zgodnie z Karta Usługi w BUR.

4)      PRAWIDŁOWO wystawionej faktury za usługę rozwojową na przedsiębiorcę.

Faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej powinny być tak opisane by jednoznacznie wskazywały na zrealizowaną usługę rozwojową. Faktura i rachunek powinna być wystawiona poprawnie i w terminie: termin na wystawienie faktury - Ustawa o podatku od towarów i usług Art. 106i. 1 i 7; termin na wystawienie rachunku – Ordynacja podatkowa art. 87 § 3 

Faktura powinna zawierać:

                • nazwę przedsiębiorcy, który podpisał umowę wsparcia z ŁDB,

                • imię i nazwisko uczestnika usługi rozwojowej,

                • nazwa i numer usługi rozwojowej zgodny z Kartą Usługi w BUR,

                • datę przeprowadzenia usługi rozwojowej. 

                •       cenę netto za godzinę usługi uczestnika

5)           potwierdzający otrzymanie płatności od przedsiębiorcy (jeśli dotyczy).

6)            potwierdzający dokonanie oceny usługi rozwojowej- ankieta oceniająca usługę rozwojową                 (Ankiety uzupełnione przez Uczestnika, oraz uzupełnione przez Podmiot).


Ponadto przypominamy, aby można było uznać usługę za usługę doradczą, musi ona spełniać łącznie następujące warunki:

                • tematyka usługi ma wskazywać na jej doradczy charakter,

                • ramowy program usługi nie może pomijać analizy potrzeb i procesów realizowanych                           przez firmę na rzecz, dla której jest świadczona (musi wynikać z konkretnych potrzeb                           odbiorcy usługi),

                • nie powinna być skierowana do szerokiego grona odbiorców,

                • uwzględnia cele biznesowe firmy, na rzecz której jest świadczona (powinna być                           ukierunkowana na generowanie wymiernych korzyści dla odbiorcy i uczestnika procesu                           doradczego),

                • wskazuje na konkretny produkt powstały w wyniku doradztwa np. strategię rozwoju, procedury korygujące. Inaczej mówiąc doradztwo musi służyć osiągnięciu konkretnych i użytecznych w firmie efektów, które planowane są do osiągnięcia w wyniku wdrożenia rezultatów doradztwa.

W związku z tym, do rozliczenia bezwzględnie należy dołączyć:

- wykonaną analizę potrzeb,

- konkretny produkt/usługę powstałą w wyniku doradztwa.

W przypadku, gdy usługa nie spełnia łącznie wszystkich powyższych przesłanek, potwierdzonych przesłaną dokumentacją, wyświadczona usługa nie będzie podlegała rozliczeniu jako usługa doradcza. Po spełnieniu określonych wymogów usługa może podlegać rozliczeniu jako usługa szkoleniowa.


  • Usługi rozwojowe - szkolenia


Podmiot  Świadczący  Usługę  Rozwojową  dokonuje  rozliczenia usługi rozwojowej  przekazując skan oryginalnych dokumentów:

1) potwierdzających udział uczestników (pracowników) przedsiębiorstwa w świadczonej usłudze - Lista obecności.

2) potwierdzających ukończenie przez uczestników (pracowników) udziału w usłudze (Zaświadczenie- Certyfikat).

  Potwierdzenie udziału w usłudze powinno zawierać:

                • dane Podmiotu Świadczącego Usługę Rozwojową, 

                • imię i nazwisko uczestników usługi rozwojowej,

                • nazwę i numer usługi zgodny z Kartą Usługi w BUR,

                • liczbę godzin realizowaną w ramach rozliczanej usługi rozwojowej

                • podpis przedstawiciela Podmiotu Świadczącego Usługę Rozwojową.

                •      datę przeprowadzenia usługi rozwojowej (okres)

3) dokumenty potwierdzające osiągnięcie przez uczestników przewidzianych efektów kształcenia, zgodnych z Kartą Usług w BUR.

Potwierdzenie powinno zawierać:

                • dane Podmiotu Świadczącego Usługę Rozwojową, 

                • imię i nazwisko uczestników usługi rozwojowej,

                • nazwę i numer usługi zgodny z Kartą Usługi w BUR,

                • przewidziane efekty kształceni, zgodnie z Karta Usługi w BUR.

4)      PRAWIDŁOWO wystawionej faktury za usługę rozwojową na przedsiębiorcę.

Faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej powinny być tak opisane by jednoznacznie wskazywały na zrealizowaną usługę rozwojową. Faktura i rachunek powinna być wystawiona poprawnie i w terminie: termin na wystawienie faktury - Ustawa o podatku od towarów i usług Art. 106i. 1 i 7;  termin na wystawienie rachunku – Ordynacja podatkowa art. 87 § 3 

Faktura powinna zawierać:

                • nazwę przedsiębiorcy, który podpisał umowę wsparcia z ŁDB,

                • imię i nazwisko uczestnika usługi rozwojowej,

                • nazwa i numer usługi rozwojowej zgodny z Kartą Usługi w BUR,

                • datę przeprowadzenia usługi rozwojowej. 

                •       cenę netto za godzinę usługi uczestnika

5)           potwierdzający otrzymanie płatności od przedsiębiorcy (jeśli dotyczy).

6)            potwierdzający dokonanie oceny usługi rozwojowej- ankieta oceniająca usługę rozwojową                 (Ankiety uzupełnione przez Uczestnika, oraz uzupełnione przez Podmiot).


    W przypadku, gdy złożone rozliczenie zawiera błędy lub braki, PŚUR wzywany jest do złożenia korekty rozliczenia w wyznaczonym terminie. Korekta wymaga ponownego złożenia rozliczenia wraz ze wszystkimi załącznikami, co wpływa na termin weryfikacji i wypłaty środków. 


Tylko prawidłowe składanie rozliczeń wpływa na szybszą weryfikację i wypłatę środków. 


Jesteśmy również do waszej pomocy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 w siedzibie ŁDB przy ul. Piotrkowskiej 262/264 w budynku Instytutu Europejskiego.


Wyszukiwarka

Aktualności

NABÓR 11

01.06.2020

JEDENASTY NABÓR BONÓW ROZWOJOWYCH OTWARTY

Uruchomiliśmy kolejny, już XI nabór na bony rozwojowe w ramach projektu „Mennica Usług Szkoleniowych”.Wnioski o bony rozwojowe należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu dostępnego na naszej stronie internetowej www.pracowniktwojskarb.pl Wnioski można składać już od godz. 14.00. Nabór wniosków o bony rozwojowe trwa do wyczerpania puli bonów rozwojowych, nie krócej jednak niż 1 godzinę.W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie w formie bonów rozwojowych na usługi szkoleniowe i usługi doradcze.Wartość nominalna 1 bonu rozwojowego wynosi 60 złotych.W ramach naboru alokacja wynosi 2500 bonów rozwojowych, Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80%Obowiązują następujące limity kwotowe:- wsparciem dla jednego pracownika w ramach całego Projektu (sprawdzenie odbywa się na podstawie numeru PESEL) w kwocie 7 200 (słownie: siedem tysięcy dwieście) zł (dofinasowanie i wkład własny), bez względu na liczbę usług rozwojowych i poziom ich dofinansowania,- 1 200 (słownie: jeden tysiąc dwieście) bonów rozwojowych dla jednego przedsiębiorstwa, co stanowi równowartość kwoty 72 000 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące) zł wraz z wkładem własnym. W przypadku złożenia wniosku na bony przekraczający ustalony limit, ŁDB Sp. z o.o. dokona automatycznego obniżenia ilości bonów do ustalonego limitu.Termin ważności bonów upływa 30 czerwca 2020 r.Zamawiajcie adekwatną do potrzeb liczbę bonów rozwojowych.Warunkiem przyznania bonów rozwojowych jest podpisanie umowy wsparcia.Pozostałe najistotniejsze informacje:1.         Warunkiem kwalifikowalności szkolenia jest zapisanie się na usługę co najmniej 1 dzień przed jego rozpoczęciem, a w przypadku usług zdalnych co najmniej 4 dni.2.         Nie kwalifikują się do wsparcia usługi typu e-learning.3.         Usługami szkoleniowymi w ramach niniejszego naboru, w przypadku zatrudnienia na podstawie stosunku cywilno-prawnego np. umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, mogą być jedynie osoby, których okres zatrudnienia nie jest krótszy niż 3 miesiące przed dniem przystąpienia do usługi rozwojowej.4.         Nie dokonanie wpłaty wkładu własnego w terminie 3 dni od zawarcia umowy powoduje automatyczne wygaśnięcie umowy wsparcia.5.         Warunkiem kwalifikowalności usługi jest złożenie w terminie 3 dni roboczych od zakończenia usługi rozwojowej dokumentów rozliczających. Nie złożenie rozliczenia lub jego korekty w określonym terminie oznacza, iż usługa nie będzie podlega rozliczeniu w ramach Projektu - jej koszt podlega pokryciu przez MŚP ze środków własnych.Przed złożeniem wniosku o bony rozwojowe zapoznaj się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w Projekcie Mennica Usług Szkoleniowych realizowanym przez Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o., ponieważ określa on zasady otrzymania dofinansowania do usług rozwojowych.Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie znajdziesz na naszej stronie w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA

Czytaj więcej...
bony rozwojowe

28.05.2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA BONY ROZWOJOWE

Zapraszamy do udziału w naborze wniosków na bony rozwojowe skierowanym do mikro, małych  i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.Wnioski o bony rozwojowe należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu dostępnego na naszej stronie internetowej www.pracowniktwojskarb.pl Na wnioski czekamy od 01 czerwca br., od godz. 14.00. Nabór wniosków o bony rozwojowe trwa do wyczerpania puli bonów rozwojowych, nie krócej jednak niż 1 godzinę.W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie w formie bonów rozwojowych na usługi szkoleniowe i usługi doradcze.Wartość nominalna 1 bonu rozwojowego wynosi 60 złotych.W ramach naboru alokacja wynosi 2500 bonów rozwojowych, Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80%Obowiązują następujące limity kwotowe:- wsparciem dla jednego pracownika w ramach całego Projektu (sprawdzenie odbywa się na podstawie numeru PESEL) w kwocie 7 200 (słownie: siedem tysięcy dwieście) zł (dofinasowanie i wkład własny), bez względu na liczbę usług rozwojowych i poziom ich dofinansowania,- 1 200 (słownie: jeden tysiąc dwieście) bonów rozwojowych dla jednego przedsiębiorstwa, co stanowi równowartość kwoty 72 000 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące) zł wraz z wkładem własnym. W przypadku złożenia wniosku na bony przekraczający ustalony limit, ŁDB Sp. z o.o. dokona automatycznego obniżenia ilości bonów do ustalonego limitu.Termin ważności bonów upływa 30 czerwca 2020 r.Zamawiajcie adekwatną do potrzeb liczbę bonów rozwojowych.Warunkiem przyznania bonów rozwojowych jest podpisanie umowy wsparcia.Pozostałe najistotniejsze informacje:1.         Warunkiem kwalifikowalności szkolenia jest zapisanie się na usługę co najmniej 1 dzień przed jego rozpoczęciem, a w przypadku usług zdalnych co najmniej 4 dni.2.         Nie kwalifikują się do wsparcia usługi typu e-learning.3.         Usługami szkoleniowymi w ramach niniejszego naboru, w przypadku zatrudnienia na podstawie stosunku cywilno-prawnego np. umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, mogą być jedynie osoby, których okres zatrudnienia nie jest krótszy niż 3 miesiące przed dniem przystąpienia do usługi rozwojowej.4.         Nie dokonanie wpłaty wkładu własnego w terminie 3 dni od zawarcia umowy powoduje automatyczne wygaśnięcie umowy wsparcia.5.         Warunkiem kwalifikowalności usługi jest złożenie w terminie 3 dni roboczych od zakończenia usługi rozwojowej dokumentów rozliczających. Nie złożenie rozliczenia lub jego korekty w określonym terminie oznacza, iż usługa nie będzie podlega rozliczeniu w ramach Projektu - jej koszt podlega pokryciu przez MŚP ze środków własnych.Przed złożeniem wniosku o bony rozwojowe zapoznaj się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w Projekcie Mennica Usług Szkoleniowych realizowanym przez Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o., ponieważ określa on zasady otrzymania dofinansowania do usług rozwojowych.Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie znajdziesz na naszej stronie w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA

Czytaj więcej...
praconwiktwojskarb

15.04.2020

DZIESIĄTY NABÓR BONÓW ROZWOJOWYCH ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

Bardzo dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom oraz ich pracownikom za zainteresowanie i udział w X naborze na bony rozwojowe. W związku z kilkukrotnym przekroczeniem alokacji przygotowanej w tym naborze informujemy, iż o godz. 13.00 (15.04.2020 r.) zamknęliśmy obecny nabór.

Czytaj więcej...
pracowniktwojskarb

15.04.2020

DZIESIĄTY NABÓR BONÓW ROZWOJOWYCH OTWARTY

Uruchomiliśmy kolejny, już X nabór na bony rozwojowe w ramach projektu „Mennica Usług Szkoleniowych”. Wnioski o bony rozwojowe należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu dostępnego na naszej stronie internetowej www.pracowniktwojskarb.pl Wnioski można składać już od godz. 12.00. Nabór wniosków o bony rozwojowe trwa do wyczerpania puli bonów rozwojowych, nie krócej jednak niż 1 godzinę.W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie w formie bonów rozwojowych na usługi szkoleniowe i usługi doradcze.Wartość nominalna 1 bonu rozwojowego wynosi 60 złotych.W ramach naboru alokacja wynosi 10 000 bonów rozwojowych, Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80%Obowiązują następujące limity kwotowe:- wsparciem dla jednego pracownika w ramach całego Projektu (sprawdzenie odbywa się na podstawie numeru PESEL) w kwocie 7 200 (słownie: siedem tysięcy dwieście) zł (dofinasowanie i wkład własny), bez względu na liczbę usług rozwojowych i poziom ich dofinansowania,- 1 200 (słownie: jeden tysiąc dwieście) bonów rozwojowych dla jednego przedsiębiorstwa, co stanowi równowartość kwoty 72 000 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące) zł wraz z wkładem własnym. W przypadku złożenia wniosku na bony przekraczający ustalony limit, ŁDB Sp. z o.o. dokona automatycznego obniżenia ilości bonów do ustalonego limitu.Termin ważności bonów upływa 15 maja 2020 r.Zamawiajcie adekwatną do potrzeb liczbę bonów rozwojowych.Warunkiem przyznania bonów rozwojowych jest podpisanie umowy wsparcia.Pozostałe najistotniejsze informacje:1.         Warunkiem kwalifikowalności szkolenia jest zapisanie się na usługę co najmniej 1 dzień przed jego rozpoczęciem, a w przypadku usług zdalnych co najmniej 4 dni.2.         Nie kwalifikują się do wsparcia usługi typu e-learning.3.         Usługami szkoleniowymi w ramach niniejszego naboru, w przypadku zatrudnienia na podstawie stosunku cywilno-prawnego np. umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, mogą być jedynie osoby, których okres zatrudnienia nie jest krótszy niż 3 miesiące przed dniem przystąpienia do usługi rozwojowej.4.         Nie dokonanie wpłaty wkładu własnego w terminie 3 dni od zawarcia umowy powoduje automatyczne wygaśnięcie umowy wsparcia.5.         Warunkiem kwalifikowalności usługi jest złożenie w terminie 3 dni roboczych od zakończenia usługi rozwojowej dokumentów rozliczających. Nie złożenie rozliczenia lub jego korekty w określonym terminie oznacza, iż usługa nie będzie podlega rozliczeniu w ramach Projektu - jej koszt podlega pokryciu przez MŚP ze środków własnych.Przed złożeniem wniosku o bony rozwojowe zapoznaj się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w Projekcie Mennica Usług Szkoleniowych realizowanym przez Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o., ponieważ określa on zasady otrzymania dofinansowania do usług rozwojowych.Przypominamy, iż do Waszej dyspozycji są nasi Konsultanci w Punkcie Konsultacyjno-Doradczym w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 262/264, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00 lub pod nr telefonu: 798 789 500;

Czytaj więcej...
pracowniktwojskarb

15.04.2020

Zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Mennica Usług Szkoleniowych

W związku z koniecznością wdrożenia doraźnych rozwiązań związanych z ogłoszeniem stanu epidemii, Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o. jako Operator, na podstawie § 14 ust. 1 i 2 w zw. z § 1 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Mennica Usług Szkoleniowych realizowanym przez Łódzki Dom Biznesu sp. z o.o. oraz w oparciu o Wytyczne określające standardy świadczenia usług realizowanych zdalnie z dnia 30 marca 2020 r. wprowadza w/w Regulaminie zmiany w następującym zakresie:1. Zagadnienia związane ze standardami świadczenia usług realizowanych zdalnie:Po § 4. Usługi rozwojowe, dodaje się § 4a. Standardy świadczenia usług realizowanych zdalnie w następującym brzmieniu:„§ 4a. Standardy świadczenia usług realizowanych zdalnie1. Usługi rozwojowe, które z uwagi na ogłoszony stan epidemii, nie mogą odbywać się stacjonarnie, mogą być przeprowadzone zdalnie, w czasie rzeczywistym.2. Usługi rozwojowe opublikowane w Bazie Usług Rozwojowych mogą być świadczone w formie usług realizowanych zdalnie, w czasie rzeczywistym. Wyjątkiem są te usługi, bądź części usług, które zawierają zajęcia praktyczne, niemożliwe do przeprowadzenia metodami zdalnymi.3. Usługi realizowane zdalnie w czasie rzeczywistym, to usługi odbywające się z wykorzystaniem połączeń on-line w taki sposób, że trener prowadzi usługę w czasie rzeczywistym, w formie umożliwiającej przekazanie i utrwalenie treści określonych w programie usługi.4. Liczba uczestników usługi zdalnej nie może przekroczyć 15 osób co umożliwia wszystkim uczestnikom interaktywną swobodę udziału we wszystkich przewidzianych elementach zajęć (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu itp.5. Materiałami pomocniczymi mogą być narzędzia asynchroniczne w formie materiałów dydaktycznych, e-podręczników, dokumentów, materiałów VOD.6. Usługa rozwojowa jest kwalifikowalna pod warunkiem zapisania się na usługę z wykorzystaniem ID wsparcia, nadanego przez Operatora.7. W Karcie Usługi należy, w polu Sposób finansowania, wybrać „usługa prowadzona w formie zdalnej” oraz co najmniej jedną z pozostałych opcji „wsparcie dla osób indywidualnych” lub „wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników lub osób indywidualnych”.8. Warunkiem kwalifikowalności kosztów usługi prowadzonej metodami zdalnego dostępu niezbędne jest aby PŚUR zapewnił rozwiązania techniczne umożliwiające uczestnikom w pełni zrealizowanie zakładanego programu usługi. Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze muszą zostać obligatoryjnie określone w Karcie Usługi.9. PŚUR w polu Szczegółowe informacje o usłudze zobowiązany jest wskazać:a) platformę / rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa,b) minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji,c) minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować uczestnik,d) niezbędne oprogramowanie umożliwiające uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów,e) okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line10. Uczestnik musi dokonać zapisu na usługę co najmniej 4 dni przed jej rozpoczęciem, z użyciem numeru ID wsparcia. Wszystkie zapisy bez ID wsparcia muszą być zweryfikowane przez PŚUR przed rozpoczęciem realizacji usługi, celem potwierdzenia czy uczestnik nie zapomniał o podaniu numer ID wsparcia. Nie jest możliwe otrzymania wsparcia jeżeli uczestnik zapisał się na usługę bez ID wsparcia.11. Lista uczestników musi być zamknięta przez PŚUR najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem usługi.12. PŚUR ma obowiązek przekazać Operatorowi (ŁDB) dane dostępowe do danej usługi niezwłocznie, najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem usługi, w celu przeprowadzenia monitoringu usługi zdalnej. Dane dostępowe należy przesłać e-mailem na adres: info@pracowniktwojskarb.pl. Nie przekazanie danych dostępowych, we wskazanym terminie, traktowane będzie jako odmowa poddania się monitoringowi usługi, a usługa zostanie uznana w całości za niekwalifikowalną.13. W przypadku zdalnych usług szkoleniowych (szkolenie, egzamin, usługa o charakterze zawodowym) usługa musi być rejestrowana/nagrywana. Nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku uczestników (wideo), niemniej jeśli szkolenie ma formę szkolenia zdalnego, na nagraniu powinien być widoczny trener, a PŚUR musi zadbać o odpowiednie udokumentowanie obecności wszystkich uczestników na szkoleniu (np. poprzez monitorowanie czasu zalogowania do platformy i wygenerowanie z systemu raportu na temat obecności/aktywności uczestników, czy też zebranie od uczestników potwierdzeń przekazanych mailem, że uczestniczyli w szkoleniu). Na tej podstawie powinna zostać sporządzona lista obecności na szkoleniu.14. PŚUR musi zapewnić uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód umożliwiających rejestrowanie/nagrywanie usługi. Nagrywanie usługi i udostępnianie nagrania do celów kontroli/audytu nie wymaga zgody trenera i jest obligatoryjne. Jeżeli trener nie wyrazi na to zgody, wówczas usługa nie może się odbyć. Udostępnienie nagrania do celów utrwalania efektów uczenia się jest opcjonalne i wymaga pozyskania przez PŚUR zgody od trenera na wykorzystanie nagrania do takiego celu.15. PŚUR musi zapewnić Operatorowi dostęp do nagrania usługi do celów kontroli/audytu co najmniej do czasu jej rozliczenia i dokonania płatności przez Operatora za zrealizowaną usługę.16. Zgody uczestników na rejestrowanie/nagrywanie usługi należy przedstawić wraz z rozliczeniem usługi.17. Realizacja formy zdalnej nie zwalania PŚUR z obowiązków związanych z badaniem efektywności wsparcia, w tym pomiaru kompetencji nabytych na szkoleniu.18. W przypadku zdalnych usług doradczych (coaching, mentoring, doradztwo) obowiązkowym dokumentem potwierdzającym realizację usługi jest formularz wykonania usługi doradczej zawierający co najmniej:a) dane uczestnika doradztwab) dane doradcy,c) termin doradztwa, uwzględniający zakres godzinowyd) szczegółowy zakres doradztwae) wypracowane w wyniku doradztwa dokumenty (jeżeli dotyczy),f) rekomendacje/wytyczne/zalecenia dotyczące dalszych kroków, które powinien podjąć odbiorca doradztwa (jeżeli dotyczy).Formularz wykonania usługi doradczej przygotowuje doradca, a następnie podpisuje go i przesyła mailem do Uczestnika doradztwa, który po zapoznaniu się z nim przekazuje go mailem do Operatora wraz z oświadczeniem, że potwierdza wykonanie usługi w zakresie wskazanym w formularzu.19. Dopuszcza się przekształcenie usługi rozwojowej opublikowanej w Bazie Usług Rozwojowych w formie usługi stacjonarnej na usługę realizowaną zdalnie, w czasie rzeczywistym. W takim należy obowiązkowo w Karcie Usługi, w polu Sposób finansowania, dodać informację „usługa prowadzona w formie zdalnej”.20. W przypadku, gdy usługa jest przekształcana z formy stacjonarnej na zdalną (tzn. usługa była opublikowana w BUR jako stacjonarna) PŚUR ma obowiązek uzyskania akceptacji zmiany formy usługi od wszystkich uczestników. Fakt uzyskania akceptacji winien być udokumentowany np. w postaci zarchiwizowanej korespondencji mailowej.21. W przypadku zmiany formy usługi ze stacjonarnej na zdalną, Operator w uzasadnionych przypadkach może wyrazić sprzeciw dla zmiany formy realizacji takiej usługi i udziału w niej przez uczestnika. W takim przypadku usługa musi być świadczona w pierwotnie założonej formie.22. PŚUR ma obowiązek, na żądanie uczestnika usługi lub Operatora, przekazać kalkulację kosztów usługi. Odmowa przekazania kalkulacji skutkować będzie uznaniem przez Operatora kosztów usługi za niekwalifikowalne.23. PŚUR po zakończeniu usługi ma obowiązek wystawić i przekazać uczestnikowi dokument księgowy oraz zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze, zgodnie z zapisami § 13 ust 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe(Dz.U. z 2017 r. poz. 1678). Dokumenty te mogą mieć formę elektroniczną.24. Monitoring usług zdalnych polega na kilkakrotnym logowaniu się w ciągu trwania usługi i dokumentowaniu w postaci zrzutów z ekranu, w celu potwierdzenia czy przekazywane treści są zgodne z tematem usługi oraz stwierdzenia obecność osób zapisanych na usługę.25. W przypadku świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu zastosowanie mają Wytyczne wydane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w porozumieniu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i dotyczące standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu z 30.03.2020 r. lub inne obowiązujące w dniu wyboru usługi rozwojowej świadczonej metodami zdalnego dostępu opublikowane na stronie internetowej: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia.26. Karta usługi świadczonej zdalnie, pod rygorem jej nie kwalifikowalności, powinna być sporządzona zgodnie z Instrukcją wypełniania Karty usługi świadczonej zdalnie z 30.03.2020 r. lub innej obowiązującej w dniu wyboru usługi rozwojowej świadczonej metodami zdalnego dostępu, opublikowaną na stronie internetowej: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia.27. Niniejsze postanowienia nie mają zastosowania do usług rozwojowych świadczonych w formie e-learningu, które są niekwalifikowalne.”3. Niniejsze zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej tj. z dniem 14 kwietnia 2020 r.

Czytaj więcej...
bonyrozwojowe

14.04.2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA BONY ROZWOJOWE

Zapraszamy do udziału w naborze wniosków na bony rozwojowe skierowanym do mikro, małych  i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.Wnioski o bony rozwojowe należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu dostępnego na naszej stronie internetowej www.pracowniktwojskarb.pl Na wnioski czekamy od 15 kwietnia od godz. 12.00. Nabór wniosków o bony rozwojowe trwa do wyczerpania puli bonów rozwojowych, nie krócej jednak niż 1 godzinę.W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie w formie bonów rozwojowych na usługi szkoleniowe i usługi doradcze.Wartość nominalna 1 bonu rozwojowego wynosi 60 złotych.W ramach naboru alokacja wynosi 10 000 bonów rozwojowych, Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80%Obowiązują następujące limity kwotowe:- wsparciem dla jednego pracownika w ramach całego Projektu (sprawdzenie odbywa się na podstawie numeru PESEL) w kwocie 7 200 (słownie: siedem tysięcy dwieście) zł (dofinasowanie i wkład własny), bez względu na liczbę usług rozwojowych i poziom ich dofinansowania,- 1 200 (słownie: jeden tysiąc dwieście) bonów rozwojowych dla jednego przedsiębiorstwa, co stanowi równowartość kwoty 72 000 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące) zł wraz z wkładem własnym. W przypadku złożenia wniosku na bony przekraczający ustalony limit, ŁDB Sp. z o.o. dokona automatycznego obniżenia ilości bonów do ustalonego limitu.Termin ważności bonów upływa 15 maja 2020 r.Zamawiajcie adekwatną do potrzeb liczbę bonów rozwojowych.Warunkiem przyznania bonów rozwojowych jest podpisanie umowy wsparcia.Pozostałe najistotniejsze informacje:1.         Warunkiem kwalifikowalności szkolenia jest zapisanie się na usługę co najmniej 1 dzień przed jego rozpoczęciem, a w przypadku usług zdalnych co najmniej 4 dni.2.         Nie kwalifikują się do wsparcia usługi typu e-learning.3.         Usługami szkoleniowymi w ramach niniejszego naboru, w przypadku zatrudnienia na podstawie stosunku cywilno-prawnego np. umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, mogą być jedynie osoby, których okres zatrudnienia nie jest krótszy niż 3 miesiące przed dniem przystąpienia do usługi rozwojowej.4.         Nie dokonanie wpłaty wkładu własnego w terminie 3 dni od zawarcia umowy powoduje automatyczne wygaśnięcie umowy wsparcia.5.         Warunkiem kwalifikowalności usługi jest złożenie w terminie 3 dni roboczych od zakończenia usługi rozwojowej dokumentów rozliczających. Nie złożenie rozliczenia lub jego korekty w określonym terminie oznacza, iż usługa nie będzie podlega rozliczeniu w ramach Projektu - jej koszt podlega pokryciu przez MŚP ze środków własnych.Przed złożeniem wniosku o bony rozwojowe zapoznaj się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w Projekcie Mennica Usług Szkoleniowych realizowanym przez Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o., ponieważ określa on zasady otrzymania dofinansowania do usług rozwojowych.Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie znajdziesz na naszej stronie w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIAlub poniżej należy nacisnąć przycisk (pobierz )Zmiana Wytycznych dotyczących standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu oraz monitoringu takich usług

Czytaj więcej...