FAQ


NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA DOTYCZĄCE BONÓW:


1. Gdzie będzie można wykorzystać bony?

Jest już kompletna lista szkoleń, kursów, firm itp. Zamawianie usług rozwojowych w formie szkoleń, kursów, studiów podyplomowych, doradztwa będzie mogło się odbywać tylko i wyłącznie z wykorzystaniem oferty akredytowanych podmiotów przez PARP, których oferta jest zawarta na portalu: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
 
2. Z kim będzie podpisywana umowa na bony?

Umowa będzie zawierana pomiędzy pracodawcami a liderem projektu tj. Łódzkim Domem Biznesu.

3. Czy Łódzki Dom Biznesu oferuje szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników, które dofinansowuje w formie bonów rozwojowych?

Nie, Łódzki Domu Biznesu nie może jako operator środków w ramach projektu Mennica Usług Szkoleniowych, dofinansowywać szkoleń, które ma w swojej ofercie. Wszystkie szkolenia, które mogą być dofinansowane w formie bonów, dostępne są na stronie BUR: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl i mogą być zamawiane u akredytowanych tam podmiotów i jednostek szkoleniowych.

4. Czy jako właściciel/ka jednoosobowej firmy, mogę skorzystać z tego dofinansowania?

Tak. Dofinansowanie usług rozwojowych przewidziane jest dla właściciela przedsiębiorstwa oraz jego pracowników.

5. Jaką umowę powinien mieć pracownik i jak długo powinien być zatrudniony, żeby mógł skorzystać z bonów rozwojowych?

Pracownik przedsiębiorstwa to personel przedsiębiorstwa w rozumieniu zapisów  § 2, ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, tj.:        
a) pracownik w rozumieniu Kodeksu pracy (umowa o pracę),
b) osoba świadcząca usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.18) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło,
c)  właściciela, pełniącego funkcje kierownicze,
d)  wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.
Osoba powinna być zatrudniona w okresie trwania wybranej usługi szkoleniowej dofinansowanej w formie bonów przyznanych na mocy umowy wsparcia podpisanej z Łódzkim Domem Biznesu.

6. Co z podatkiem VAT?

Jeśli usługa nie jest zwolniona z podatku VAT, a Przedsiębiorca ma możliwość jego odzyskania, wówczas do rozliczenia brana jest cena netto za godzinę usługi (określona w karcie usługi w BUR). Przedsiębiorca jest zobowiązany do wpłacenia do Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT naliczonego od zrealizowanej usługi rozwojowej. ŁDB dokonuje w tym przypadku płatności na rzecz Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe do kwoty netto z dofinansowania i wkładu własnego przedsiębiorcy (w % zgodnym z zawartą umową).
 
7. Będąc średnim przedsiębiorcą, jeśli oddeleguję na szkolenie pracowników powyżej 50 roku życia to otrzymam wyższe dofinansowanie niż 50 %?
Tak. Zwiększenie poziomu dofinansowania do 80% dla średniego przedsiębiorcy jest możliwe w przypadku pracowników powyżej 50 roku życia.
Zwiększenie poziomu dofinansowania do 80% dla średniego przedsiębiorcy jest możliwe w przypadku spełnienia następujących preferencji:
a) przedsiębiorstwo z preferowanej grupy tj. przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu,
b) przedsiębiorstwo z branż/sektorów strategicznych;
c) pracownicy z preferowanej grupy tj. pracownicy powyżej 50 roku życia i/lub pracownicy niskich kwalifikacjach;
d) usługi prowadzące do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub polegające na walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22 tej Ustawy.

8. Czy to Konsultant Łódzkiego Domu Biznesu wyszukuje dla mnie szkolenia?

Nie. To przedsiębiorca wyszukuje samodzielnie w Bazie Usług Rozwojowych odpowiedniego szkolenia dla siebie i swoich pracowników, zwracając uwagę m.in. na datę szkolenia. Należy przy tym upewnić się, że są jeszcze miejsca na szkoleniu w wybranym terminie oraz że data szkolenia pokrywa się datą ważności bonu. Konsultanci ŁDB mogą natomiast pomóc w „stawianiu pierwszych kroków” po BUR, mogą pokazać jak działa sama baza, jakie ma funkcjonalności i jak się po niej poruszać.

9. Co jeżeli nie mogę znaleźć szkolenia, które mnie interesuje w Bazie Usług Rozwojowych?

Jeżeli nie ma w BUR szkolenia, które Państwa interesuje, jest możliwość „uszycia takiego szkolenia na miarę” dla Państwa. W tym celu wysyłacie Państwo w BUR informacje jakie szkolenie dokładnie Państwa interesuje. Firmy zainteresowane przygotowaniem dla Państwa takiego szkolenia, będą się z Państwem kontaktować indywidualnie. Możecie także zwrócić się Państwo bezpośrednio do firmy szkoleniowej poza BUR. Wyrazić swoje oczekiwania, określić potrzeby, kiedy dojdziecie do porozumienia, firma szkoleniowa może przygotować odpowiadający Państwu program szkoleniowy i umieścić go w swojej ofercie w BUR.

10. Czy praktykanci, którzy są teraz u nas w firmie na praktykach, a których w przyszłości chcemy zatrudnić, mogą być wysłani na szkolenie i skorzystać z dofinansowania?

Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktykach lub szkoleniu zawodowym, nie wchodzą w skład personelu firmy i nie mogą uzyskać wsparcia w ramach projektu.

11. Czy pracownik przebywający na urlopie macierzyńskim, może skorzystać z bonów rozwojowych?

Nie. Osoby będące w trakcie okresu trwania urlopu macierzyńskiego oraz wychowawczego, nie mogą skorzystać z bonów rozwojowych.


12. Czy są limity kwotowe na daną usługę rozwojową i jak wyliczyć ilość bonów potrzebnych na zakup wybranej usługi rozwojowej?

Limit kwotowy za jedną godzinę zrealizowanej usługi rozwojowej wynosi:
1)    w przypadku usługi szkoleniowej 60,00 zł/ 1 h,
2)    w przypadku usługi doradczej 120 zł/1 h,
Mając tą wiedzę możemy oszacować ilość bonów potrzebnych na zakup wybranej usługi rozwojowej.
Do obliczenia ilości potrzebnych bonów należy przyjąć, że wartość nominalna jednego bonu wynosi 60 zł.
W przypadku usługi szkoleniowej:

a)    jeżeli koszt usługi szkoleniowej za godzinę jest niższy niż 60 zł liczba potrzebnych bonów wynosi: kwota netto usługi szkoleniowej podzielona przez 60 zł (1 bon= 60 zł).
b)    jeżeli koszt usługi szkoleniowej za godzinę jest wyższy niż 60 zł liczba potrzebnych bonów jest równa liczbie godzin szkolenia.
W przypadku usługi doradczej:
a)    jeżeli koszt usługi doradczej za godzinę jest niższy niż 120 zł liczba potrzebnych bonów wynosi: (kwota netto usługi doradczej podzielona przez 60 zł) x 2
b)    jeżeli koszt usługi doradczej za godzinę jest wyższy niż 120 zł liczba potrzebnych bonów jest równa liczbie godzin x 2

13. Czy obowiązuje limit dla Przedsiębiorcy w zakresie składania wniosków o bony rozwojowe?

Nie choć w ramach jednego naboru Przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek o bony rozwojowe. W ramach wszystkich umów o wsparcie łączna wartość wykorzystanych bonów
w ŁDB przez uczestnika usługi rozwojowej nie może przekroczyć 7 200 zł dofinansowania.

14. Czy jest możliwe przedłużenie terminu ważności bonów?

Tak, w uzasadnionych przypadkach na wniosek Przedsiębiorcy.


15. Czy uczestnikiem usługi rozwojowej może być pracownik przedsiębiorstwa, którego umowa wygasa przed terminem ważności bonów?
Nie. Uczestnikiem usługi może być tylko pracownik przedsiębiorstwa.

16. Czy usługa rozwojowa, która nie zakończyła się wypełnieniem ankiety oceniającej usługę rozwojową w BUR zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych zostanie rozliczona?

Nie. Niewypełnienie ankiet przez MŚP i uczestnika usługi rozwojowej skutkuje niekwalifikowaniem całości wydatków związanych z dana usługą rozwojową. Całość kosztów usługi rozwojowej pokrywa MŚP.


17. Kto rozlicza usługę rozwojową za pośrednictwem elektronicznego System Rozliczania Usług Rozwojowych w portalu Pracownik Twój Skarb www.pracowniktwojskarb.pl ?

Po zakończeniu usługi rozwojowej rozliczenia dokonuje Podmiot  Świadczący  Usługę  Rozwojową (PŚUR). Podmiot Świadczący Usługi Rozwojowe za pośrednictwem systemu wysyła rozliczenie usługi wraz dokumentami potwierdzającymi zakończenie usługi rozwojowej
i udział uczestników. Po zatwierdzeniu i poświadczeniu, iż usługa została zrealizowana zgodnie z umową wsparcia ŁDB i Kartą Usługi w BUR przekazuje płatność na podany w trakcie rozliczenia rachunek bankowy.


18. Czy dokumenty przekazywane za pośrednictwem Systemu Rozliczania Usług Rozwojowych powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem?
Nie. Podmiot Świadczący Usługę Rozwojową przekazuje skany dokumentów nie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

19. Czy możliwe jest rozliczenie usługi z ŁDB w przypadku, gdy uczestnik usługi rozwojowej z uwagi na zwolnienie lekarskie nie wykazał uczestnictwa na poziomie co najmniej 80 %?
Nie. Z listy obecności przekazanej przez PŚUR powinno wynikać, iż MŚP/pracownik MŚP skierowany na usługę rozwojową wziął w niej udział w wymiarze minimum 80 % czasu realizacji usługi. Tylko taki poziom uczestnictwa pozwoli na rozliczenie usługi przez ŁDB.

20. Czy w przypadku niewykorzystania wszystkich bonów określonych w umowie wsparcia zostanie zwrócony wkład własny?
Tak. Wkład własny zostanie zwrócony proporcjonalnie do wykorzystanych bonów na rachunek bankowy z którego zostały wcześniej przekazane środki.

Wyszukiwarka

Aktualności

NABÓR 11

01.06.2020

JEDENASTY NABÓR BONÓW ROZWOJOWYCH OTWARTY

Uruchomiliśmy kolejny, już XI nabór na bony rozwojowe w ramach projektu „Mennica Usług Szkoleniowych”.Wnioski o bony rozwojowe należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu dostępnego na naszej stronie internetowej www.pracowniktwojskarb.pl Wnioski można składać już od godz. 14.00. Nabór wniosków o bony rozwojowe trwa do wyczerpania puli bonów rozwojowych, nie krócej jednak niż 1 godzinę.W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie w formie bonów rozwojowych na usługi szkoleniowe i usługi doradcze.Wartość nominalna 1 bonu rozwojowego wynosi 60 złotych.W ramach naboru alokacja wynosi 2500 bonów rozwojowych, Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80%Obowiązują następujące limity kwotowe:- wsparciem dla jednego pracownika w ramach całego Projektu (sprawdzenie odbywa się na podstawie numeru PESEL) w kwocie 7 200 (słownie: siedem tysięcy dwieście) zł (dofinasowanie i wkład własny), bez względu na liczbę usług rozwojowych i poziom ich dofinansowania,- 1 200 (słownie: jeden tysiąc dwieście) bonów rozwojowych dla jednego przedsiębiorstwa, co stanowi równowartość kwoty 72 000 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące) zł wraz z wkładem własnym. W przypadku złożenia wniosku na bony przekraczający ustalony limit, ŁDB Sp. z o.o. dokona automatycznego obniżenia ilości bonów do ustalonego limitu.Termin ważności bonów upływa 30 czerwca 2020 r.Zamawiajcie adekwatną do potrzeb liczbę bonów rozwojowych.Warunkiem przyznania bonów rozwojowych jest podpisanie umowy wsparcia.Pozostałe najistotniejsze informacje:1.         Warunkiem kwalifikowalności szkolenia jest zapisanie się na usługę co najmniej 1 dzień przed jego rozpoczęciem, a w przypadku usług zdalnych co najmniej 4 dni.2.         Nie kwalifikują się do wsparcia usługi typu e-learning.3.         Usługami szkoleniowymi w ramach niniejszego naboru, w przypadku zatrudnienia na podstawie stosunku cywilno-prawnego np. umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, mogą być jedynie osoby, których okres zatrudnienia nie jest krótszy niż 3 miesiące przed dniem przystąpienia do usługi rozwojowej.4.         Nie dokonanie wpłaty wkładu własnego w terminie 3 dni od zawarcia umowy powoduje automatyczne wygaśnięcie umowy wsparcia.5.         Warunkiem kwalifikowalności usługi jest złożenie w terminie 3 dni roboczych od zakończenia usługi rozwojowej dokumentów rozliczających. Nie złożenie rozliczenia lub jego korekty w określonym terminie oznacza, iż usługa nie będzie podlega rozliczeniu w ramach Projektu - jej koszt podlega pokryciu przez MŚP ze środków własnych.Przed złożeniem wniosku o bony rozwojowe zapoznaj się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w Projekcie Mennica Usług Szkoleniowych realizowanym przez Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o., ponieważ określa on zasady otrzymania dofinansowania do usług rozwojowych.Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie znajdziesz na naszej stronie w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA

Czytaj więcej...
bony rozwojowe

28.05.2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA BONY ROZWOJOWE

Zapraszamy do udziału w naborze wniosków na bony rozwojowe skierowanym do mikro, małych  i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.Wnioski o bony rozwojowe należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu dostępnego na naszej stronie internetowej www.pracowniktwojskarb.pl Na wnioski czekamy od 01 czerwca br., od godz. 14.00. Nabór wniosków o bony rozwojowe trwa do wyczerpania puli bonów rozwojowych, nie krócej jednak niż 1 godzinę.W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie w formie bonów rozwojowych na usługi szkoleniowe i usługi doradcze.Wartość nominalna 1 bonu rozwojowego wynosi 60 złotych.W ramach naboru alokacja wynosi 2500 bonów rozwojowych, Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80%Obowiązują następujące limity kwotowe:- wsparciem dla jednego pracownika w ramach całego Projektu (sprawdzenie odbywa się na podstawie numeru PESEL) w kwocie 7 200 (słownie: siedem tysięcy dwieście) zł (dofinasowanie i wkład własny), bez względu na liczbę usług rozwojowych i poziom ich dofinansowania,- 1 200 (słownie: jeden tysiąc dwieście) bonów rozwojowych dla jednego przedsiębiorstwa, co stanowi równowartość kwoty 72 000 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące) zł wraz z wkładem własnym. W przypadku złożenia wniosku na bony przekraczający ustalony limit, ŁDB Sp. z o.o. dokona automatycznego obniżenia ilości bonów do ustalonego limitu.Termin ważności bonów upływa 30 czerwca 2020 r.Zamawiajcie adekwatną do potrzeb liczbę bonów rozwojowych.Warunkiem przyznania bonów rozwojowych jest podpisanie umowy wsparcia.Pozostałe najistotniejsze informacje:1.         Warunkiem kwalifikowalności szkolenia jest zapisanie się na usługę co najmniej 1 dzień przed jego rozpoczęciem, a w przypadku usług zdalnych co najmniej 4 dni.2.         Nie kwalifikują się do wsparcia usługi typu e-learning.3.         Usługami szkoleniowymi w ramach niniejszego naboru, w przypadku zatrudnienia na podstawie stosunku cywilno-prawnego np. umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, mogą być jedynie osoby, których okres zatrudnienia nie jest krótszy niż 3 miesiące przed dniem przystąpienia do usługi rozwojowej.4.         Nie dokonanie wpłaty wkładu własnego w terminie 3 dni od zawarcia umowy powoduje automatyczne wygaśnięcie umowy wsparcia.5.         Warunkiem kwalifikowalności usługi jest złożenie w terminie 3 dni roboczych od zakończenia usługi rozwojowej dokumentów rozliczających. Nie złożenie rozliczenia lub jego korekty w określonym terminie oznacza, iż usługa nie będzie podlega rozliczeniu w ramach Projektu - jej koszt podlega pokryciu przez MŚP ze środków własnych.Przed złożeniem wniosku o bony rozwojowe zapoznaj się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w Projekcie Mennica Usług Szkoleniowych realizowanym przez Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o., ponieważ określa on zasady otrzymania dofinansowania do usług rozwojowych.Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie znajdziesz na naszej stronie w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA

Czytaj więcej...
praconwiktwojskarb

15.04.2020

DZIESIĄTY NABÓR BONÓW ROZWOJOWYCH ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

Bardzo dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom oraz ich pracownikom za zainteresowanie i udział w X naborze na bony rozwojowe. W związku z kilkukrotnym przekroczeniem alokacji przygotowanej w tym naborze informujemy, iż o godz. 13.00 (15.04.2020 r.) zamknęliśmy obecny nabór.

Czytaj więcej...
pracowniktwojskarb

15.04.2020

DZIESIĄTY NABÓR BONÓW ROZWOJOWYCH OTWARTY

Uruchomiliśmy kolejny, już X nabór na bony rozwojowe w ramach projektu „Mennica Usług Szkoleniowych”. Wnioski o bony rozwojowe należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu dostępnego na naszej stronie internetowej www.pracowniktwojskarb.pl Wnioski można składać już od godz. 12.00. Nabór wniosków o bony rozwojowe trwa do wyczerpania puli bonów rozwojowych, nie krócej jednak niż 1 godzinę.W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie w formie bonów rozwojowych na usługi szkoleniowe i usługi doradcze.Wartość nominalna 1 bonu rozwojowego wynosi 60 złotych.W ramach naboru alokacja wynosi 10 000 bonów rozwojowych, Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80%Obowiązują następujące limity kwotowe:- wsparciem dla jednego pracownika w ramach całego Projektu (sprawdzenie odbywa się na podstawie numeru PESEL) w kwocie 7 200 (słownie: siedem tysięcy dwieście) zł (dofinasowanie i wkład własny), bez względu na liczbę usług rozwojowych i poziom ich dofinansowania,- 1 200 (słownie: jeden tysiąc dwieście) bonów rozwojowych dla jednego przedsiębiorstwa, co stanowi równowartość kwoty 72 000 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące) zł wraz z wkładem własnym. W przypadku złożenia wniosku na bony przekraczający ustalony limit, ŁDB Sp. z o.o. dokona automatycznego obniżenia ilości bonów do ustalonego limitu.Termin ważności bonów upływa 15 maja 2020 r.Zamawiajcie adekwatną do potrzeb liczbę bonów rozwojowych.Warunkiem przyznania bonów rozwojowych jest podpisanie umowy wsparcia.Pozostałe najistotniejsze informacje:1.         Warunkiem kwalifikowalności szkolenia jest zapisanie się na usługę co najmniej 1 dzień przed jego rozpoczęciem, a w przypadku usług zdalnych co najmniej 4 dni.2.         Nie kwalifikują się do wsparcia usługi typu e-learning.3.         Usługami szkoleniowymi w ramach niniejszego naboru, w przypadku zatrudnienia na podstawie stosunku cywilno-prawnego np. umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, mogą być jedynie osoby, których okres zatrudnienia nie jest krótszy niż 3 miesiące przed dniem przystąpienia do usługi rozwojowej.4.         Nie dokonanie wpłaty wkładu własnego w terminie 3 dni od zawarcia umowy powoduje automatyczne wygaśnięcie umowy wsparcia.5.         Warunkiem kwalifikowalności usługi jest złożenie w terminie 3 dni roboczych od zakończenia usługi rozwojowej dokumentów rozliczających. Nie złożenie rozliczenia lub jego korekty w określonym terminie oznacza, iż usługa nie będzie podlega rozliczeniu w ramach Projektu - jej koszt podlega pokryciu przez MŚP ze środków własnych.Przed złożeniem wniosku o bony rozwojowe zapoznaj się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w Projekcie Mennica Usług Szkoleniowych realizowanym przez Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o., ponieważ określa on zasady otrzymania dofinansowania do usług rozwojowych.Przypominamy, iż do Waszej dyspozycji są nasi Konsultanci w Punkcie Konsultacyjno-Doradczym w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 262/264, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00 lub pod nr telefonu: 798 789 500;

Czytaj więcej...
pracowniktwojskarb

15.04.2020

Zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Mennica Usług Szkoleniowych

W związku z koniecznością wdrożenia doraźnych rozwiązań związanych z ogłoszeniem stanu epidemii, Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o. jako Operator, na podstawie § 14 ust. 1 i 2 w zw. z § 1 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Mennica Usług Szkoleniowych realizowanym przez Łódzki Dom Biznesu sp. z o.o. oraz w oparciu o Wytyczne określające standardy świadczenia usług realizowanych zdalnie z dnia 30 marca 2020 r. wprowadza w/w Regulaminie zmiany w następującym zakresie:1. Zagadnienia związane ze standardami świadczenia usług realizowanych zdalnie:Po § 4. Usługi rozwojowe, dodaje się § 4a. Standardy świadczenia usług realizowanych zdalnie w następującym brzmieniu:„§ 4a. Standardy świadczenia usług realizowanych zdalnie1. Usługi rozwojowe, które z uwagi na ogłoszony stan epidemii, nie mogą odbywać się stacjonarnie, mogą być przeprowadzone zdalnie, w czasie rzeczywistym.2. Usługi rozwojowe opublikowane w Bazie Usług Rozwojowych mogą być świadczone w formie usług realizowanych zdalnie, w czasie rzeczywistym. Wyjątkiem są te usługi, bądź części usług, które zawierają zajęcia praktyczne, niemożliwe do przeprowadzenia metodami zdalnymi.3. Usługi realizowane zdalnie w czasie rzeczywistym, to usługi odbywające się z wykorzystaniem połączeń on-line w taki sposób, że trener prowadzi usługę w czasie rzeczywistym, w formie umożliwiającej przekazanie i utrwalenie treści określonych w programie usługi.4. Liczba uczestników usługi zdalnej nie może przekroczyć 15 osób co umożliwia wszystkim uczestnikom interaktywną swobodę udziału we wszystkich przewidzianych elementach zajęć (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu itp.5. Materiałami pomocniczymi mogą być narzędzia asynchroniczne w formie materiałów dydaktycznych, e-podręczników, dokumentów, materiałów VOD.6. Usługa rozwojowa jest kwalifikowalna pod warunkiem zapisania się na usługę z wykorzystaniem ID wsparcia, nadanego przez Operatora.7. W Karcie Usługi należy, w polu Sposób finansowania, wybrać „usługa prowadzona w formie zdalnej” oraz co najmniej jedną z pozostałych opcji „wsparcie dla osób indywidualnych” lub „wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników lub osób indywidualnych”.8. Warunkiem kwalifikowalności kosztów usługi prowadzonej metodami zdalnego dostępu niezbędne jest aby PŚUR zapewnił rozwiązania techniczne umożliwiające uczestnikom w pełni zrealizowanie zakładanego programu usługi. Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze muszą zostać obligatoryjnie określone w Karcie Usługi.9. PŚUR w polu Szczegółowe informacje o usłudze zobowiązany jest wskazać:a) platformę / rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa,b) minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji,c) minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować uczestnik,d) niezbędne oprogramowanie umożliwiające uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów,e) okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line10. Uczestnik musi dokonać zapisu na usługę co najmniej 4 dni przed jej rozpoczęciem, z użyciem numeru ID wsparcia. Wszystkie zapisy bez ID wsparcia muszą być zweryfikowane przez PŚUR przed rozpoczęciem realizacji usługi, celem potwierdzenia czy uczestnik nie zapomniał o podaniu numer ID wsparcia. Nie jest możliwe otrzymania wsparcia jeżeli uczestnik zapisał się na usługę bez ID wsparcia.11. Lista uczestników musi być zamknięta przez PŚUR najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem usługi.12. PŚUR ma obowiązek przekazać Operatorowi (ŁDB) dane dostępowe do danej usługi niezwłocznie, najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem usługi, w celu przeprowadzenia monitoringu usługi zdalnej. Dane dostępowe należy przesłać e-mailem na adres: info@pracowniktwojskarb.pl. Nie przekazanie danych dostępowych, we wskazanym terminie, traktowane będzie jako odmowa poddania się monitoringowi usługi, a usługa zostanie uznana w całości za niekwalifikowalną.13. W przypadku zdalnych usług szkoleniowych (szkolenie, egzamin, usługa o charakterze zawodowym) usługa musi być rejestrowana/nagrywana. Nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku uczestników (wideo), niemniej jeśli szkolenie ma formę szkolenia zdalnego, na nagraniu powinien być widoczny trener, a PŚUR musi zadbać o odpowiednie udokumentowanie obecności wszystkich uczestników na szkoleniu (np. poprzez monitorowanie czasu zalogowania do platformy i wygenerowanie z systemu raportu na temat obecności/aktywności uczestników, czy też zebranie od uczestników potwierdzeń przekazanych mailem, że uczestniczyli w szkoleniu). Na tej podstawie powinna zostać sporządzona lista obecności na szkoleniu.14. PŚUR musi zapewnić uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód umożliwiających rejestrowanie/nagrywanie usługi. Nagrywanie usługi i udostępnianie nagrania do celów kontroli/audytu nie wymaga zgody trenera i jest obligatoryjne. Jeżeli trener nie wyrazi na to zgody, wówczas usługa nie może się odbyć. Udostępnienie nagrania do celów utrwalania efektów uczenia się jest opcjonalne i wymaga pozyskania przez PŚUR zgody od trenera na wykorzystanie nagrania do takiego celu.15. PŚUR musi zapewnić Operatorowi dostęp do nagrania usługi do celów kontroli/audytu co najmniej do czasu jej rozliczenia i dokonania płatności przez Operatora za zrealizowaną usługę.16. Zgody uczestników na rejestrowanie/nagrywanie usługi należy przedstawić wraz z rozliczeniem usługi.17. Realizacja formy zdalnej nie zwalania PŚUR z obowiązków związanych z badaniem efektywności wsparcia, w tym pomiaru kompetencji nabytych na szkoleniu.18. W przypadku zdalnych usług doradczych (coaching, mentoring, doradztwo) obowiązkowym dokumentem potwierdzającym realizację usługi jest formularz wykonania usługi doradczej zawierający co najmniej:a) dane uczestnika doradztwab) dane doradcy,c) termin doradztwa, uwzględniający zakres godzinowyd) szczegółowy zakres doradztwae) wypracowane w wyniku doradztwa dokumenty (jeżeli dotyczy),f) rekomendacje/wytyczne/zalecenia dotyczące dalszych kroków, które powinien podjąć odbiorca doradztwa (jeżeli dotyczy).Formularz wykonania usługi doradczej przygotowuje doradca, a następnie podpisuje go i przesyła mailem do Uczestnika doradztwa, który po zapoznaniu się z nim przekazuje go mailem do Operatora wraz z oświadczeniem, że potwierdza wykonanie usługi w zakresie wskazanym w formularzu.19. Dopuszcza się przekształcenie usługi rozwojowej opublikowanej w Bazie Usług Rozwojowych w formie usługi stacjonarnej na usługę realizowaną zdalnie, w czasie rzeczywistym. W takim należy obowiązkowo w Karcie Usługi, w polu Sposób finansowania, dodać informację „usługa prowadzona w formie zdalnej”.20. W przypadku, gdy usługa jest przekształcana z formy stacjonarnej na zdalną (tzn. usługa była opublikowana w BUR jako stacjonarna) PŚUR ma obowiązek uzyskania akceptacji zmiany formy usługi od wszystkich uczestników. Fakt uzyskania akceptacji winien być udokumentowany np. w postaci zarchiwizowanej korespondencji mailowej.21. W przypadku zmiany formy usługi ze stacjonarnej na zdalną, Operator w uzasadnionych przypadkach może wyrazić sprzeciw dla zmiany formy realizacji takiej usługi i udziału w niej przez uczestnika. W takim przypadku usługa musi być świadczona w pierwotnie założonej formie.22. PŚUR ma obowiązek, na żądanie uczestnika usługi lub Operatora, przekazać kalkulację kosztów usługi. Odmowa przekazania kalkulacji skutkować będzie uznaniem przez Operatora kosztów usługi za niekwalifikowalne.23. PŚUR po zakończeniu usługi ma obowiązek wystawić i przekazać uczestnikowi dokument księgowy oraz zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze, zgodnie z zapisami § 13 ust 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe(Dz.U. z 2017 r. poz. 1678). Dokumenty te mogą mieć formę elektroniczną.24. Monitoring usług zdalnych polega na kilkakrotnym logowaniu się w ciągu trwania usługi i dokumentowaniu w postaci zrzutów z ekranu, w celu potwierdzenia czy przekazywane treści są zgodne z tematem usługi oraz stwierdzenia obecność osób zapisanych na usługę.25. W przypadku świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu zastosowanie mają Wytyczne wydane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w porozumieniu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i dotyczące standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu z 30.03.2020 r. lub inne obowiązujące w dniu wyboru usługi rozwojowej świadczonej metodami zdalnego dostępu opublikowane na stronie internetowej: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia.26. Karta usługi świadczonej zdalnie, pod rygorem jej nie kwalifikowalności, powinna być sporządzona zgodnie z Instrukcją wypełniania Karty usługi świadczonej zdalnie z 30.03.2020 r. lub innej obowiązującej w dniu wyboru usługi rozwojowej świadczonej metodami zdalnego dostępu, opublikowaną na stronie internetowej: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia.27. Niniejsze postanowienia nie mają zastosowania do usług rozwojowych świadczonych w formie e-learningu, które są niekwalifikowalne.”3. Niniejsze zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej tj. z dniem 14 kwietnia 2020 r.

Czytaj więcej...
bonyrozwojowe

14.04.2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA BONY ROZWOJOWE

Zapraszamy do udziału w naborze wniosków na bony rozwojowe skierowanym do mikro, małych  i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.Wnioski o bony rozwojowe należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu dostępnego na naszej stronie internetowej www.pracowniktwojskarb.pl Na wnioski czekamy od 15 kwietnia od godz. 12.00. Nabór wniosków o bony rozwojowe trwa do wyczerpania puli bonów rozwojowych, nie krócej jednak niż 1 godzinę.W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie w formie bonów rozwojowych na usługi szkoleniowe i usługi doradcze.Wartość nominalna 1 bonu rozwojowego wynosi 60 złotych.W ramach naboru alokacja wynosi 10 000 bonów rozwojowych, Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80%Obowiązują następujące limity kwotowe:- wsparciem dla jednego pracownika w ramach całego Projektu (sprawdzenie odbywa się na podstawie numeru PESEL) w kwocie 7 200 (słownie: siedem tysięcy dwieście) zł (dofinasowanie i wkład własny), bez względu na liczbę usług rozwojowych i poziom ich dofinansowania,- 1 200 (słownie: jeden tysiąc dwieście) bonów rozwojowych dla jednego przedsiębiorstwa, co stanowi równowartość kwoty 72 000 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące) zł wraz z wkładem własnym. W przypadku złożenia wniosku na bony przekraczający ustalony limit, ŁDB Sp. z o.o. dokona automatycznego obniżenia ilości bonów do ustalonego limitu.Termin ważności bonów upływa 15 maja 2020 r.Zamawiajcie adekwatną do potrzeb liczbę bonów rozwojowych.Warunkiem przyznania bonów rozwojowych jest podpisanie umowy wsparcia.Pozostałe najistotniejsze informacje:1.         Warunkiem kwalifikowalności szkolenia jest zapisanie się na usługę co najmniej 1 dzień przed jego rozpoczęciem, a w przypadku usług zdalnych co najmniej 4 dni.2.         Nie kwalifikują się do wsparcia usługi typu e-learning.3.         Usługami szkoleniowymi w ramach niniejszego naboru, w przypadku zatrudnienia na podstawie stosunku cywilno-prawnego np. umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, mogą być jedynie osoby, których okres zatrudnienia nie jest krótszy niż 3 miesiące przed dniem przystąpienia do usługi rozwojowej.4.         Nie dokonanie wpłaty wkładu własnego w terminie 3 dni od zawarcia umowy powoduje automatyczne wygaśnięcie umowy wsparcia.5.         Warunkiem kwalifikowalności usługi jest złożenie w terminie 3 dni roboczych od zakończenia usługi rozwojowej dokumentów rozliczających. Nie złożenie rozliczenia lub jego korekty w określonym terminie oznacza, iż usługa nie będzie podlega rozliczeniu w ramach Projektu - jej koszt podlega pokryciu przez MŚP ze środków własnych.Przed złożeniem wniosku o bony rozwojowe zapoznaj się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w Projekcie Mennica Usług Szkoleniowych realizowanym przez Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o., ponieważ określa on zasady otrzymania dofinansowania do usług rozwojowych.Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie znajdziesz na naszej stronie w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIAlub poniżej należy nacisnąć przycisk (pobierz )Zmiana Wytycznych dotyczących standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu oraz monitoringu takich usług

Czytaj więcej...