FAQ


NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA DOTYCZĄCE BONÓW:


1. Gdzie będzie można wykorzystać bony?

Jest już kompletna lista szkoleń, kursów, firm itp. Zamawianie usług rozwojowych w formie szkoleń, kursów, studiów podyplomowych, doradztwa będzie mogło się odbywać tylko i wyłącznie z wykorzystaniem oferty akredytowanych podmiotów przez PARP, których oferta jest zawarta na portalu: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
 
2. Z kim będzie podpisywana umowa na bony?

Umowa będzie zawierana pomiędzy pracodawcami a liderem projektu tj. Łódzkim Domem Biznesu.

3. Czy Łódzki Dom Biznesu oferuje szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników, które dofinansowuje w formie bonów rozwojowych?

Nie, Łódzki Domu Biznesu nie może jako operator środków w ramach projektu Mennica Usług Szkoleniowych, dofinansowywać szkoleń, które ma w swojej ofercie. Wszystkie szkolenia, które mogą być dofinansowane w formie bonów, dostępne są na stronie BUR: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl i mogą być zamawiane u akredytowanych tam podmiotów i jednostek szkoleniowych.

4. Czy jako właściciel/ka jednoosobowej firmy, mogę skorzystać z tego dofinansowania?

Tak. Dofinansowanie usług rozwojowych przewidziane jest dla właściciela przedsiębiorstwa oraz jego pracowników.

5. Jaką umowę powinien mieć pracownik i jak długo powinien być zatrudniony, żeby mógł skorzystać z bonów rozwojowych?

Pracownik przedsiębiorstwa to personel przedsiębiorstwa w rozumieniu zapisów  § 2, ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, tj.:        
a) pracownik w rozumieniu Kodeksu pracy (umowa o pracę),
b) osoba świadcząca usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.18) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło,
c)  właściciela, pełniącego funkcje kierownicze,
d)  wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.
Osoba powinna być zatrudniona w okresie trwania wybranej usługi szkoleniowej dofinansowanej w formie bonów przyznanych na mocy umowy wsparcia podpisanej z Łódzkim Domem Biznesu.

6. Co z podatkiem VAT?

Jeśli usługa nie jest zwolniona z podatku VAT, a Przedsiębiorca ma możliwość jego odzyskania, wówczas do rozliczenia brana jest cena netto za godzinę usługi (określona w karcie usługi w BUR). Przedsiębiorca jest zobowiązany do wpłacenia do Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT naliczonego od zrealizowanej usługi rozwojowej. ŁDB dokonuje w tym przypadku płatności na rzecz Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe do kwoty netto z dofinansowania i wkładu własnego przedsiębiorcy (w % zgodnym z zawartą umową).
 
7. Będąc średnim przedsiębiorcą, jeśli oddeleguję na szkolenie pracowników powyżej 50 roku życia to otrzymam wyższe dofinansowanie niż 50 %?
Tak. Zwiększenie poziomu dofinansowania do 80% dla średniego przedsiębiorcy jest możliwe w przypadku pracowników powyżej 50 roku życia.
Zwiększenie poziomu dofinansowania do 80% dla średniego przedsiębiorcy jest możliwe w przypadku spełnienia następujących preferencji:
a) przedsiębiorstwo z preferowanej grupy tj. przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu,
b) przedsiębiorstwo z branż/sektorów strategicznych;
c) pracownicy z preferowanej grupy tj. pracownicy powyżej 50 roku życia i/lub pracownicy niskich kwalifikacjach;
d) usługi prowadzące do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub polegające na walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22 tej Ustawy.

8. Czy to Konsultant Łódzkiego Domu Biznesu wyszukuje dla mnie szkolenia?

Nie. To przedsiębiorca wyszukuje samodzielnie w Bazie Usług Rozwojowych odpowiedniego szkolenia dla siebie i swoich pracowników, zwracając uwagę m.in. na datę szkolenia. Należy przy tym upewnić się, że są jeszcze miejsca na szkoleniu w wybranym terminie oraz że data szkolenia pokrywa się datą ważności bonu. Konsultanci ŁDB mogą natomiast pomóc w „stawianiu pierwszych kroków” po BUR, mogą pokazać jak działa sama baza, jakie ma funkcjonalności i jak się po niej poruszać.

9. Co jeżeli nie mogę znaleźć szkolenia, które mnie interesuje w Bazie Usług Rozwojowych?

Jeżeli nie ma w BUR szkolenia, które Państwa interesuje, jest możliwość „uszycia takiego szkolenia na miarę” dla Państwa. W tym celu wysyłacie Państwo w BUR informacje jakie szkolenie dokładnie Państwa interesuje. Firmy zainteresowane przygotowaniem dla Państwa takiego szkolenia, będą się z Państwem kontaktować indywidualnie. Możecie także zwrócić się Państwo bezpośrednio do firmy szkoleniowej poza BUR. Wyrazić swoje oczekiwania, określić potrzeby, kiedy dojdziecie do porozumienia, firma szkoleniowa może przygotować odpowiadający Państwu program szkoleniowy i umieścić go w swojej ofercie w BUR.

10. Czy praktykanci, którzy są teraz u nas w firmie na praktykach, a których w przyszłości chcemy zatrudnić, mogą być wysłani na szkolenie i skorzystać z dofinansowania?

Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktykach lub szkoleniu zawodowym, nie wchodzą w skład personelu firmy i nie mogą uzyskać wsparcia w ramach projektu.

11. Czy pracownik przebywający na urlopie macierzyńskim, może skorzystać z bonów rozwojowych?

Nie. Osoby będące w trakcie okresu trwania urlopu macierzyńskiego oraz wychowawczego, nie mogą skorzystać z bonów rozwojowych.


12. Czy są limity kwotowe na daną usługę rozwojową i jak wyliczyć ilość bonów potrzebnych na zakup wybranej usługi rozwojowej?

Limit kwotowy za jedną godzinę zrealizowanej usługi rozwojowej wynosi:
1)    w przypadku usługi szkoleniowej 60,00 zł/ 1 h,
2)    w przypadku usługi doradczej 120 zł/1 h,
Mając tą wiedzę możemy oszacować ilość bonów potrzebnych na zakup wybranej usługi rozwojowej.
Do obliczenia ilości potrzebnych bonów należy przyjąć, że wartość nominalna jednego bonu wynosi 60 zł.
W przypadku usługi szkoleniowej:

a)    jeżeli koszt usługi szkoleniowej za godzinę jest niższy niż 60 zł liczba potrzebnych bonów wynosi: kwota netto usługi szkoleniowej podzielona przez 60 zł (1 bon= 60 zł).
b)    jeżeli koszt usługi szkoleniowej za godzinę jest wyższy niż 60 zł liczba potrzebnych bonów jest równa liczbie godzin szkolenia.
W przypadku usługi doradczej:
a)    jeżeli koszt usługi doradczej za godzinę jest niższy niż 120 zł liczba potrzebnych bonów wynosi: (kwota netto usługi doradczej podzielona przez 60 zł) x 2
b)    jeżeli koszt usługi doradczej za godzinę jest wyższy niż 120 zł liczba potrzebnych bonów jest równa liczbie godzin x 2

13. Czy obowiązuje limit dla Przedsiębiorcy w zakresie składania wniosków o bony rozwojowe?

Nie choć w ramach jednego naboru Przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek o bony rozwojowe. W ramach wszystkich umów o wsparcie łączna wartość wykorzystanych bonów
w ŁDB przez uczestnika usługi rozwojowej nie może przekroczyć 7 200 zł dofinansowania.

14. Czy jest możliwe przedłużenie terminu ważności bonów?

Tak, w uzasadnionych przypadkach na wniosek Przedsiębiorcy.


15. Czy uczestnikiem usługi rozwojowej może być pracownik przedsiębiorstwa, którego umowa wygasa przed terminem ważności bonów?
Nie. Uczestnikiem usługi może być tylko pracownik przedsiębiorstwa.

16. Czy usługa rozwojowa, która nie zakończyła się wypełnieniem ankiety oceniającej usługę rozwojową w BUR zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych zostanie rozliczona?

Nie. Niewypełnienie ankiet przez MŚP i uczestnika usługi rozwojowej skutkuje niekwalifikowaniem całości wydatków związanych z dana usługą rozwojową. Całość kosztów usługi rozwojowej pokrywa MŚP.


17. Kto rozlicza usługę rozwojową za pośrednictwem elektronicznego System Rozliczania Usług Rozwojowych w portalu Pracownik Twój Skarb www.pracowniktwojskarb.pl ?

Po zakończeniu usługi rozwojowej rozliczenia dokonuje Podmiot  Świadczący  Usługę  Rozwojową (PŚUR). Podmiot Świadczący Usługi Rozwojowe za pośrednictwem systemu wysyła rozliczenie usługi wraz dokumentami potwierdzającymi zakończenie usługi rozwojowej
i udział uczestników. Po zatwierdzeniu i poświadczeniu, iż usługa została zrealizowana zgodnie z umową wsparcia ŁDB i Kartą Usługi w BUR przekazuje płatność na podany w trakcie rozliczenia rachunek bankowy.


18. Czy dokumenty przekazywane za pośrednictwem Systemu Rozliczania Usług Rozwojowych powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem?
Nie. Podmiot Świadczący Usługę Rozwojową przekazuje skany dokumentów nie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

19. Czy możliwe jest rozliczenie usługi z ŁDB w przypadku, gdy uczestnik usługi rozwojowej z uwagi na zwolnienie lekarskie nie wykazał uczestnictwa na poziomie co najmniej 80 %?
Nie. Z listy obecności przekazanej przez PŚUR powinno wynikać, iż MŚP/pracownik MŚP skierowany na usługę rozwojową wziął w niej udział w wymiarze minimum 80 % czasu realizacji usługi. Tylko taki poziom uczestnictwa pozwoli na rozliczenie usługi przez ŁDB.

20. Czy w przypadku niewykorzystania wszystkich bonów określonych w umowie wsparcia zostanie zwrócony wkład własny?
Tak. Wkład własny zostanie zwrócony proporcjonalnie do wykorzystanych bonów na rachunek bankowy z którego zostały wcześniej przekazane środki.

Wyszukiwarka

Aktualności

baza usług rozwojowych dofinansowanie do szkoleń dla pracowników z województwa łódzkiego mennica usług szkoleniowych

16.01.2020

DZIEWIĄTY NABÓR NA BONY ROZWOJOWE ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY

Bardzo dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom oraz ich pracownikom za zainteresowanie IX naborem na bony rozwojowe. W związku z kilkukrotnym przekroczeniem alokacji przygotowanej w tym naborze informujemy, iż o godz. 15.00 (16.01.2020 r.) zamykamy obecny nabór.Przypominamy, iż do Waszej dyspozycji działa punkt doradczo-konsultacyjny:kom. (+48) 798 789 500; 573 444 040; 573 444 044; 573 444 046.Dodatkowo przypominamy o naszym filmie instruktażowym zamieszczonym na kanale YouTube

Czytaj więcej...
mennica usług szkoleniowych

16.01.2020

DZIEWIĄTY NABÓR BONÓW ROZWOJOWYCH OTWARTY

Uruchomiliśmy kolejny, już IX nabór na bony rozwojowe w ramach projektu „Mennica Usług Szkoleniowych”. Wnioski o bony rozwojowe należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu dostępnego na naszej stronie internetowej www.pracowniktwojskarb.pl Na wnioski czekamy 16 stycznia od godz. 14.00. Nabór wniosków o bony rozwojowe trwa do wyczerpania puli bonów rozwojowych, nie krócej jednak niż 1 godzinę.W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie w formie bonów rozwojowych wyłącznie na usługi szkoleniowe.Wartość nominalna 1 bonu rozwojowego wynosi 60 złotych.W ramach naboru alokacja wynosi 10 000 bonów rozwojowych, Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80%Obowiązują następujące limity kwotowe:- wsparciem dla jednego pracownika w ramach całego Projektu (sprawdzenie odbywa się na podstawie numeru PESEL) w kwocie 7 200 (słownie: siedem tysięcy dwieście) zł (dofinansowanie i wkład własny), bez względu na liczbę usług rozwojowych i poziom ich dofinansowania,- 1 200 (słownie: jeden tysiąc dwieście) bonów rozwojowych dla jednego przedsiębiorstwa, co stanowi równowartość kwoty 72 000 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące) zł wraz z wkładem własnym. W przypadku złożenia wniosku na bony przekraczający ustalony limit, ŁDB Sp. z o.o. dokona automatycznego obniżenia ilości bonów do ustalonego limitu.Termin ważności bonów upływa 29 lutego 2020 r.Zamawiajcie adekwatną do potrzeb liczbę bonów rozwojowych.Warunkiem przyznania bonów rozwojowych jest podpisanie umowy wsparcia.Pozostałe najistotniejsze informacje:1. Warunkiem kwalifikowalności szkolenia jest zapisanie się na usługę co najmniej 1 dzień przed jego rozpoczęciem.2. Nie kwalifikują się do wsparcia usługi typu e-learning.3. Usługami szkoleniowymi w ramach niniejszego naboru, w przypadku zatrudnienia na podstawie stosunku cywilno-prawnego np. umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, mogą być jedynie osoby, których okres zatrudnienia nie jest krótszy niż 3 miesiące przed dniem przystąpienia do usługi rozwojowej.4. Nie dokonanie wpłaty wkładu własnego w terminie 3 dni od zawarcia umowy powoduje automatyczne wygaśnięcie umowy wsparcia.5. Warunkiem kwalifikowalności usługi jest złożenie w terminie 3 dni roboczych od zakończenia usługi rozwojowej dokumentów rozliczających. Nie złożenie rozliczenia lub jego korekty w określonym terminie oznacza, iż usługa nie będzie podlega rozliczeniu w ramach Projektu - jej koszt podlega pokryciu przez MŚP ze środków własnych.Przed złożeniem wniosku o bony rozwojowe zapoznaj się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w Projekcie Mennica Usług Szkoleniowych realizowanym przez Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o., ponieważ określa on zasady otrzymania dofinansowania do szkoleń.Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie znajdziesz na naszej stronie w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.Przypominamy, iż do Waszej dyspozycji są nasi Konsultanci w Punkcie Konsultacyjno-Doradczym w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 262/264, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00 lub pod nr telefonu: 798 789 500; 573 444 044; 573 444 040; 573 444 046.

Czytaj więcej...
baza usług rozwojowych dofinansowanie do szkoleń dla pracowników z województwa łódzkiego

16.01.2020

DZIEWIĄTY NABÓR NA BONY ROZWOJOWE -KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,Składając wnioski o bony prosimy o sprawdzenie danych rejestrowych, które zaciągają się z publicznych rejestrów (KRS i CEIDG), w przypadku gdy pobrane dane nie są właściwe, należy je skorygować i wpisać „ręcznie”.

Czytaj więcej...
baza usług rozwojowych dofinansowanie do szkoleń dla pracowników z województwa łódzkiego

15.01.2020

OD JUTRA MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O BONY ROZWOJOWE

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA BONY ROZWOJOWE Zapraszamy do udziału w naborze wniosków na bony rozwojowe skierowanym do mikro, małych  i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.Wnioski o bony rozwojowe należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu dostępnego na naszej stronie internetowej www.pracowniktwojskarb.pl Na wnioski czekamy 16 stycznia od godz. 14.00. Nabór wniosków o bony rozwojowe trwa do wyczerpania puli bonów rozwojowych, nie krócej jednak niż 1 godzinę.W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie w formie bonów rozwojowych wyłącznie na usługi szkoleniowe.Wartość nominalna 1 bonu rozwojowego wynosi 60 złotych.W ramach naboru alokacja wynosi 10 000 bonów rozwojowych, Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80%Obowiązują następujące limity kwotowe:- wsparciem dla jednego pracownika w ramach całego Projektu (sprawdzenie odbywa się na podstawie numeru PESEL) w kwocie 7 200 (słownie: siedem tysięcy dwieście) zł (dofinasowanie i wkład własny), bez względu na liczbę usług rozwojowych i poziom ich dofinansowania,- 1 200 (słownie: jeden tysiąc dwieście) bonów rozwojowych dla jednego przedsiębiorstwa, co stanowi równowartość kwoty 72 000 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące) zł wraz z wkładem własnym. W przypadku złożenia wniosku na bony przekraczający ustalony limit, ŁDB Sp. z o.o. dokona automatycznego obniżenia ilości bonów do ustalonego limitu.Termin ważności bonów upływa 29 lutego 2020 r.Zamawiajcie adekwatną do potrzeb liczbę bonów rozwojowych.Warunkiem przyznania bonów rozwojowych jest podpisanie umowy wsparcia.Pozostałe najistotniejsze informacje:1. Warunkiem kwalifikowalności szkolenia jest zapisanie się na usługę co najmniej 1 dzień przed jego rozpoczęciem.2. Nie kwalifikują się do wsparcia usługi typu e-learning.3. Usługami szkoleniowymi w ramach niniejszego naboru, w przypadku zatrudnienia na podstawie stosunku cywilno-prawnego np. umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, mogą być jedynie osoby, których okres zatrudnienia nie jest krótszy niż 3 miesiące przed dniem przystąpienia do usługi rozwojowej.4. Nie dokonanie wpłaty wkładu własnego w terminie 3 dni od zawarcia umowy powoduje automatyczne wygaśnięcie umowy wsparcia.5. Warunkiem kwalifikowalności usługi jest złożenie w terminie 3 dni roboczych od zakończenia usługi rozwojowej dokumentów rozliczających. Nie złożenie rozliczenia lub jego korekty w określonym terminie oznacza, iż usługa nie będzie podlega rozliczeniu w ramach Projektu - jej koszt podlega pokryciu przez MŚP ze środków własnych.Przed złożeniem wniosku o bony rozwojowe zapoznaj się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w Projekcie Mennica Usług Szkoleniowych realizowanym przez Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o., ponieważ określa on zasady otrzymania dofinansowania do szkoleń.Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie znajdziesz na naszej stronie w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.Przypominamy, iż do Waszej dyspozycji są nasi Konsultanci w Punkcie Konsultacyjno-Doradczym w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 262/264, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00 lub pod nr telefonu: 798 789 500; 573 444 042; 573 444 040; 573 444 046.

Czytaj więcej...
mennica usług szkoleniowych

23.12.2019

"PRACOWNIK TWÓJ SKARB" został wydłużony do 31 marca 2020 r.

Informujemy iż Projekt unijny pod nazwą "MENNICA USŁUG SZKOLENIOWYCH", którego hasłem przewodnim jest "PRACOWNIK TWÓJ SKARB" został wydłużony do 31 marca 2020 r.Projekt skierowany jest do właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy działając na terenie województwa łódzkiego dążą do rozwoju zawodowego swoich pracowników poprzez zapewnienie im udziału w kursach, szkoleniach, warsztatach podnosząc tym samym ich dotychczas zdobytą wiedzę w danym obszarze zainteresowania. To projekt nastawiony na zwiększenie kompetencji kadr w regionie łódzkim co w efekcie przyczyni się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku poprzez podniesienie jakości oferowanych przez nie usług.

Czytaj więcej...
mennica usług szkoleniowych

23.08.2019

ÓSMY NABÓR NA BONY ROZWOJOWE ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY

Bardzo dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom oraz ich pracownikom za zainteresowanie VIII naborem na bony rozwojowe. W związku z kilkukrotnym przekroczeniem alokacji przygotowanej w tym naborze informujemy, iż o godz. 9.00 (23.08.2019r.) zamykamy obecny nabór.Przypominamy, iż do Waszej dyspozycji działa punkt doradczo-konsultacyjny:kom. (+48) 798 789 500; 573 444 042; 573 444 040; 573 444 046.

Czytaj więcej...