FAQ


NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA DOTYCZĄCE BONÓW:


1. Gdzie będzie można wykorzystać bony?

Jest już kompletna lista szkoleń, kursów, firm itp. Zamawianie usług rozwojowych w formie szkoleń, kursów, studiów podyplomowych, doradztwa będzie mogło się odbywać tylko i wyłącznie z wykorzystaniem oferty akredytowanych podmiotów przez PARP, których oferta jest zawarta na portalu: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
 
2. Z kim będzie podpisywana umowa na bony?

Umowa będzie zawierana pomiędzy pracodawcami a liderem projektu tj. Łódzkim Domem Biznesu.

3. Czy Łódzki Dom Biznesu oferuje szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników, które dofinansowuje w formie bonów rozwojowych?

Nie, Łódzki Domu Biznesu nie może jako operator środków w ramach projektu Mennica Usług Szkoleniowych, dofinansowywać szkoleń, które ma w swojej ofercie. Wszystkie szkolenia, które mogą być dofinansowane w formie bonów, dostępne są na stronie BUR: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl i mogą być zamawiane u akredytowanych tam podmiotów i jednostek szkoleniowych.

4. Czy jako właściciel/ka jednoosobowej firmy, mogę skorzystać z tego dofinansowania?

Tak. Dofinansowanie usług rozwojowych przewidziane jest dla właściciela przedsiębiorstwa oraz jego pracowników.

5. Jaką umowę powinien mieć pracownik i jak długo powinien być zatrudniony, żeby mógł skorzystać z bonów rozwojowych?

Pracownik przedsiębiorstwa to personel przedsiębiorstwa w rozumieniu zapisów  § 2, ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, tj.:        
a) pracownik w rozumieniu Kodeksu pracy (umowa o pracę),
b) osoba świadcząca usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.18) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło,
c)  właściciela, pełniącego funkcje kierownicze,
d)  wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.
Osoba powinna być zatrudniona w okresie trwania wybranej usługi szkoleniowej dofinansowanej w formie bonów przyznanych na mocy umowy wsparcia podpisanej z Łódzkim Domem Biznesu.

6. Co z podatkiem VAT?

Jeśli usługa nie jest zwolniona z podatku VAT, a Przedsiębiorca ma możliwość jego odzyskania, wówczas do rozliczenia brana jest cena netto za godzinę usługi (określona w karcie usługi w BUR). Przedsiębiorca jest zobowiązany do wpłacenia do Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT naliczonego od zrealizowanej usługi rozwojowej. ŁDB dokonuje w tym przypadku płatności na rzecz Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe do kwoty netto z dofinansowania i wkładu własnego przedsiębiorcy (w % zgodnym z zawartą umową).
 
7. Będąc średnim przedsiębiorcą, jeśli oddeleguję na szkolenie pracowników powyżej 50 roku życia to otrzymam wyższe dofinansowanie niż 50 %?
Tak. Zwiększenie poziomu dofinansowania do 80% dla średniego przedsiębiorcy jest możliwe w przypadku pracowników powyżej 50 roku życia.
Zwiększenie poziomu dofinansowania do 80% dla średniego przedsiębiorcy jest możliwe w przypadku spełnienia następujących preferencji:
a) przedsiębiorstwo z preferowanej grupy tj. przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu,
b) przedsiębiorstwo z branż/sektorów strategicznych;
c) pracownicy z preferowanej grupy tj. pracownicy powyżej 50 roku życia i/lub pracownicy niskich kwalifikacjach;
d) usługi prowadzące do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub polegające na walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22 tej Ustawy.

8. Czy to Konsultant Łódzkiego Domu Biznesu wyszukuje dla mnie szkolenia?

Nie. To przedsiębiorca wyszukuje samodzielnie w Bazie Usług Rozwojowych odpowiedniego szkolenia dla siebie i swoich pracowników, zwracając uwagę m.in. na datę szkolenia. Należy przy tym upewnić się, że są jeszcze miejsca na szkoleniu w wybranym terminie oraz że data szkolenia pokrywa się datą ważności bonu. Konsultanci ŁDB mogą natomiast pomóc w „stawianiu pierwszych kroków” po BUR, mogą pokazać jak działa sama baza, jakie ma funkcjonalności i jak się po niej poruszać.

9. Co jeżeli nie mogę znaleźć szkolenia, które mnie interesuje w Bazie Usług Rozwojowych?

Jeżeli nie ma w BUR szkolenia, które Państwa interesuje, jest możliwość „uszycia takiego szkolenia na miarę” dla Państwa. W tym celu wysyłacie Państwo w BUR informacje jakie szkolenie dokładnie Państwa interesuje. Firmy zainteresowane przygotowaniem dla Państwa takiego szkolenia, będą się z Państwem kontaktować indywidualnie. Możecie także zwrócić się Państwo bezpośrednio do firmy szkoleniowej poza BUR. Wyrazić swoje oczekiwania, określić potrzeby, kiedy dojdziecie do porozumienia, firma szkoleniowa może przygotować odpowiadający Państwu program szkoleniowy i umieścić go w swojej ofercie w BUR.

10. Czy praktykanci, którzy są teraz u nas w firmie na praktykach, a których w przyszłości chcemy zatrudnić, mogą być wysłani na szkolenie i skorzystać z dofinansowania?

Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktykach lub szkoleniu zawodowym, nie wchodzą w skład personelu firmy i nie mogą uzyskać wsparcia w ramach projektu.

11. Czy pracownik przebywający na urlopie macierzyńskim, może skorzystać z bonów rozwojowych?

Nie. Osoby będące w trakcie okresu trwania urlopu macierzyńskiego oraz wychowawczego, nie mogą skorzystać z bonów rozwojowych.


12. Czy są limity kwotowe na daną usługę rozwojową i jak wyliczyć ilość bonów potrzebnych na zakup wybranej usługi rozwojowej?

Limit kwotowy za jedną godzinę zrealizowanej usługi rozwojowej wynosi:
1)    w przypadku usługi szkoleniowej 60,00 zł/ 1 h,
2)    w przypadku usługi doradczej 120 zł/1 h,
Mając tą wiedzę możemy oszacować ilość bonów potrzebnych na zakup wybranej usługi rozwojowej.
Do obliczenia ilości potrzebnych bonów należy przyjąć, że wartość nominalna jednego bonu wynosi 60 zł.
W przypadku usługi szkoleniowej:

a)    jeżeli koszt usługi szkoleniowej za godzinę jest niższy niż 60 zł liczba potrzebnych bonów wynosi: kwota netto usługi szkoleniowej podzielona przez 60 zł (1 bon= 60 zł).
b)    jeżeli koszt usługi szkoleniowej za godzinę jest wyższy niż 60 zł liczba potrzebnych bonów jest równa liczbie godzin szkolenia.
W przypadku usługi doradczej:
a)    jeżeli koszt usługi doradczej za godzinę jest niższy niż 120 zł liczba potrzebnych bonów wynosi: (kwota netto usługi doradczej podzielona przez 60 zł) x 2
b)    jeżeli koszt usługi doradczej za godzinę jest wyższy niż 120 zł liczba potrzebnych bonów jest równa liczbie godzin x 2

13. Czy obowiązuje limit dla Przedsiębiorcy w zakresie składania wniosków o bony rozwojowe?

Nie choć w ramach jednego naboru Przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek o bony rozwojowe. W ramach wszystkich umów o wsparcie łączna wartość wykorzystanych bonów
w ŁDB przez uczestnika usługi rozwojowej nie może przekroczyć 7 200 zł dofinansowania.

14. Czy jest możliwe przedłużenie terminu ważności bonów?

Tak, w uzasadnionych przypadkach na wniosek Przedsiębiorcy.


15. Czy uczestnikiem usługi rozwojowej może być pracownik przedsiębiorstwa, którego umowa wygasa przed terminem ważności bonów?
Nie. Uczestnikiem usługi może być tylko pracownik przedsiębiorstwa.

16. Czy usługa rozwojowa, która nie zakończyła się wypełnieniem ankiety oceniającej usługę rozwojową w BUR zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych zostanie rozliczona?

Nie. Niewypełnienie ankiet przez MŚP i uczestnika usługi rozwojowej skutkuje niekwalifikowaniem całości wydatków związanych z dana usługą rozwojową. Całość kosztów usługi rozwojowej pokrywa MŚP.


17. Kto rozlicza usługę rozwojową za pośrednictwem elektronicznego System Rozliczania Usług Rozwojowych w portalu Pracownik Twój Skarb www.pracowniktwojskarb.pl ?

Po zakończeniu usługi rozwojowej rozliczenia dokonuje Podmiot  Świadczący  Usługę  Rozwojową (PŚUR). Podmiot Świadczący Usługi Rozwojowe za pośrednictwem systemu wysyła rozliczenie usługi wraz dokumentami potwierdzającymi zakończenie usługi rozwojowej
i udział uczestników. Po zatwierdzeniu i poświadczeniu, iż usługa została zrealizowana zgodnie z umową wsparcia ŁDB i Kartą Usługi w BUR przekazuje płatność na podany w trakcie rozliczenia rachunek bankowy.


18. Czy dokumenty przekazywane za pośrednictwem Systemu Rozliczania Usług Rozwojowych powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem?
Nie. Podmiot Świadczący Usługę Rozwojową przekazuje skany dokumentów nie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

19. Czy możliwe jest rozliczenie usługi z ŁDB w przypadku, gdy uczestnik usługi rozwojowej z uwagi na zwolnienie lekarskie nie wykazał uczestnictwa na poziomie co najmniej 80 %?
Nie. Z listy obecności przekazanej przez PŚUR powinno wynikać, iż MŚP/pracownik MŚP skierowany na usługę rozwojową wziął w niej udział w wymiarze minimum 80 % czasu realizacji usługi. Tylko taki poziom uczestnictwa pozwoli na rozliczenie usługi przez ŁDB.

20. Czy w przypadku niewykorzystania wszystkich bonów określonych w umowie wsparcia zostanie zwrócony wkład własny?
Tak. Wkład własny zostanie zwrócony proporcjonalnie do wykorzystanych bonów na rachunek bankowy z którego zostały wcześniej przekazane środki.

Wyszukiwarka

Aktualności

mennica usług szkoleniowych

23.08.2019

ÓSMY NABÓR BONÓW ROZWOJOWYCH OTWARTY

Uruchomiliśmy kolejny, już VIII nabór na bony rozwojowe w ramach projektu „Mennica Usług Szkoleniowych”. Wnioski o bony rozwojowe należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej www.pracowniktwojskarb.pl w terminie od 23 sierpnia (godz. 8.00) do 30 sierpnia 2019 r. (godz. 15.00). Nabór wniosków o bony rozwojowe trwa do wyczerpania puli bonów rozwojowych, nie krócej jednak niż 1 godzinę.Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.W przypadku, gdy wartość złożonych wniosków o bony rozwojowe przekroczy pulę bonów w ramach naboru, pierwszeństwo w rozpatrywaniu zgłoszeń (wniosków) mają podmioty, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia. Pozostałe preferencje określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Mennica Usług Szkoleniowych.Przedmiot naboru:W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie w formie bonów rozwojowych na usługi rozwojowe:- usługi szkoleniowe;- usługi doradcze.W ramach naboru alokacja wynosi minimum 60 000 bonów rozwojowych, Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80%Maksymalny poziom wsparcia na jednego pracownika, w ramach projektu Mennica Usług Szkoleniowych, wynosi 7 200,00 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych) wraz z wkładem własnym przedsiębiorstwa.Termin ważności bonów upływa 15 października 2019 r.Warunkiem przyznania bonów rozwojowych jest podpisanie umowy wsparcia.Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Mennica Usług Szkoleniowych określa regulamin rekrutacji do projektu oraz umowa wsparcia. Znajdziesz je na naszej stronie w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.Przypominamy, iż do Waszej dyspozycji są nasi Konsultanci w Punkcie Konsultacyjno-Doradczym w Łodzi przy ul. Piotrkowska 262/264 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00 lub pod nr telefonu: 798 789 500; 573 444 042; 573 444 040; 573 444 046.

Czytaj więcej...
baza usług rozwojowych dofinansowanie do szkoleń dla pracowników z województwa łódzkiego

21.08.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA BONY ROZWOJOWE

Zapraszamy do udziału w naborze wniosków na bony rozwojowe skierowanym do mikro, małych  i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego.Wnioski o bony rozwojowe należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu dostępnego na naszej stronie internetowej www.pracowniktwojskarb.pl Na wnioski czekamy od 23 sierpnia (godz. 8.00) do 30 sierpnia 2019 r. (godz. 15.00).Nabór wniosków o bony rozwojowe trwa do wyczerpania puli bonów rozwojowych, nie krócej jednak niż 1 godzinę.W przypadku, gdy wartość złożonych wniosków o bony rozwojowe przekroczy pulę bonów w ramach naboru, pierwszeństwo w rozpatrywaniu zgłoszeń (wniosków) mają podmioty, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia. Pozostałe preferencje określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Mennica Usług Szkoleniowych.W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie w formie bonów rozwojowych na usługi rozwojowe:- usługi szkoleniowe;- usługi doradcze.W ramach naboru alokacja wynosi minimum 60 000 bonów rozwojowych, Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80%Maksymalny poziom wsparcia na jednego pracownika, w ramach projektu Mennica Usług Szkoleniowych, wynosi 7 200,00 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych) wraz z wkładem własnym przedsiębiorstwa.Termin ważności bonów upływa 15 października 2019 r.Warunkiem przyznania bonów rozwojowych jest podpisanie umowy wsparcia.Zwróćcie uwagę aby zapisywać się na usługę przed terminem jej rozpoczęcia. Zamawiajcie adekwatną do potrzeb liczbę bonów rozwojowych.Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Mennica Usług Szkoleniowych określa regulamin rekrutacji do projektu oraz umowa wsparcia. Znajdziesz je na naszej stronie w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.Przypominamy, iż do Waszej dyspozycji są nasi Konsultanci w Punkcie Konsultacyjno-Doradczym w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 262/264, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00 lub pod nr telefonu: 798 789 500; 573 444 042; 573 444 040; 573 444 046.

Czytaj więcej...
baza usług rozwojowych dofinansowanie do szkoleń dla pracowników z województwa łódzkiego

02.08.2019

PRZYPOMINAMY O POPRAWNYM SPOSOBIE ROZLICZANIA USŁUG ROZWOJOWYCH

Aby przyspieszyć proces rozliczania usług rozwojowych po jej zakończeniu, Podmiot  Świadczący  Usługę  Rozwojową (PŚUR) dokonuje rozliczenia usługi za pośrednictwem elektronicznego System Rozliczania Usług Rozwojowych na portalu Pracownik Twój Skarb www.pracowniktwojskarb.pl  Istotne jest aby w procesie załączania dokumentów pamiętać o wszystkich załącznikach zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej:Usługi rozwojowe - doradztwoPodmiot  Świadczący  Usługę  Rozwojową  dokonuje  rozliczenia usługi rozwojowej  przekazując skan oryginalnych dokumentów:1) potwierdzających udział uczestników (pracowników) przedsiębiorstwa w świadczonej usłudze - Lista obecności.2) potwierdzających ukończenie przez uczestników (pracowników) udziału w usłudze (Zaświadczenie- Certyfikat).Potwierdzenie udziału w usłudze powinno zawierać:                • dane Podmiotu Świadczącego Usługę Rozwojową,                 • imię i nazwisko uczestników usługi rozwojowej,                • nazwę i numer usługi zgodny z Kartą Usługi w BUR,                • liczbę godzin realizowaną w ramach rozliczanej usługi rozwojowej                • podpis przedstawiciela Podmiotu Świadczącego Usługę Rozwojową.                •       datę przeprowadzenia usługi rozwojowej (okres)3) dokumenty potwierdzające osiągnięcie przez uczestników przewidzianych efektów kształcenia, zgodnych z Kartą Usług w BUR.Potwierdzenie powinno zawierać:                • dane Podmiotu Świadczącego Usługę Rozwojową,                 • imię i nazwisko uczestników usługi rozwojowej,                • nazwę i numer usługi zgodny z Kartą Usługi w BUR,                • przewidziane efekty kształceni, zgodnie z Karta Usługi w BUR.4)      PRAWIDŁOWO wystawionej faktury za usługę rozwojową na przedsiębiorcę.Faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej powinny być tak opisane by jednoznacznie wskazywały na zrealizowaną usługę rozwojową. Faktura i rachunek powinna być wystawiona poprawnie i w terminie: termin na wystawienie faktury - Ustawa o podatku od towarów i usług Art. 106i. 1 i 7; termin na wystawienie rachunku – Ordynacja podatkowa art. 87 § 3 Faktura powinna zawierać:                • nazwę przedsiębiorcy, który podpisał umowę wsparcia z ŁDB,                • imię i nazwisko uczestnika usługi rozwojowej,                • nazwa i numer usługi rozwojowej zgodny z Kartą Usługi w BUR,                • datę przeprowadzenia usługi rozwojowej.                 •       cenę netto za godzinę usługi uczestnika5)           potwierdzający otrzymanie płatności od przedsiębiorcy (jeśli dotyczy).6)            potwierdzający dokonanie oceny usługi rozwojowej- ankieta oceniająca usługę rozwojową                 (Ankiety uzupełnione przez Uczestnika, oraz uzupełnione przez Podmiot).Ponadto przypominamy, aby można było uznać usługę za usługę doradczą, musi ona spełniać łącznie następujące warunki:                • tematyka usługi ma wskazywać na jej doradczy charakter,                • ramowy program usługi nie może pomijać analizy potrzeb i procesów realizowanych                           przez firmę na rzecz, dla której jest świadczona (musi wynikać z konkretnych potrzeb                           odbiorcy usługi),                • nie powinna być skierowana do szerokiego grona odbiorców,                • uwzględnia cele biznesowe firmy, na rzecz której jest świadczona (powinna być                           ukierunkowana na generowanie wymiernych korzyści dla odbiorcy i uczestnika procesu                           doradczego),                • wskazuje na konkretny produkt powstały w wyniku doradztwa np. strategię rozwoju, procedury korygujące. Inaczej mówiąc doradztwo musi służyć osiągnięciu konkretnych i użytecznych w firmie efektów, które planowane są do osiągnięcia w wyniku wdrożenia rezultatów doradztwa.W związku z tym, do rozliczenia bezwzględnie należy dołączyć:- wykonaną analizę potrzeb,- konkretny produkt/usługę powstałą w wyniku doradztwa.W przypadku, gdy usługa nie spełnia łącznie wszystkich powyższych przesłanek, potwierdzonych przesłaną dokumentacją, wyświadczona usługa nie będzie podlegała rozliczeniu jako usługa doradcza. Po spełnieniu określonych wymogów usługa może podlegać rozliczeniu jako usługa szkoleniowa.Usługi rozwojowe - szkoleniaPodmiot  Świadczący  Usługę  Rozwojową  dokonuje  rozliczenia usługi rozwojowej  przekazując skan oryginalnych dokumentów:1) potwierdzających udział uczestników (pracowników) przedsiębiorstwa w świadczonej usłudze - Lista obecności.2) potwierdzających ukończenie przez uczestników (pracowników) udziału w usłudze (Zaświadczenie- Certyfikat).  Potwierdzenie udziału w usłudze powinno zawierać:                • dane Podmiotu Świadczącego Usługę Rozwojową,                 • imię i nazwisko uczestników usługi rozwojowej,                • nazwę i numer usługi zgodny z Kartą Usługi w BUR,                • liczbę godzin realizowaną w ramach rozliczanej usługi rozwojowej                • podpis przedstawiciela Podmiotu Świadczącego Usługę Rozwojową.                •      datę przeprowadzenia usługi rozwojowej (okres)3) dokumenty potwierdzające osiągnięcie przez uczestników przewidzianych efektów kształcenia, zgodnych z Kartą Usług w BUR.Potwierdzenie powinno zawierać:                • dane Podmiotu Świadczącego Usługę Rozwojową,                 • imię i nazwisko uczestników usługi rozwojowej,                • nazwę i numer usługi zgodny z Kartą Usługi w BUR,                • przewidziane efekty kształceni, zgodnie z Karta Usługi w BUR.4)      PRAWIDŁOWO wystawionej faktury za usługę rozwojową na przedsiębiorcę.Faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej powinny być tak opisane by jednoznacznie wskazywały na zrealizowaną usługę rozwojową. Faktura i rachunek powinna być wystawiona poprawnie i w terminie: termin na wystawienie faktury - Ustawa o podatku od towarów i usług Art. 106i. 1 i 7;  termin na wystawienie rachunku – Ordynacja podatkowa art. 87 § 3 Faktura powinna zawierać:                • nazwę przedsiębiorcy, który podpisał umowę wsparcia z ŁDB,                • imię i nazwisko uczestnika usługi rozwojowej,                • nazwa i numer usługi rozwojowej zgodny z Kartą Usługi w BUR,                • datę przeprowadzenia usługi rozwojowej.                 •       cenę netto za godzinę usługi uczestnika5)           potwierdzający otrzymanie płatności od przedsiębiorcy (jeśli dotyczy).6)            potwierdzający dokonanie oceny usługi rozwojowej- ankieta oceniająca usługę rozwojową                 (Ankiety uzupełnione przez Uczestnika, oraz uzupełnione przez Podmiot).    W przypadku, gdy złożone rozliczenie zawiera błędy lub braki, PŚUR wzywany jest do złożenia korekty rozliczenia w wyznaczonym terminie. Korekta wymaga ponownego złożenia rozliczenia wraz ze wszystkimi załącznikami, co wpływa na termin weryfikacji i wypłaty środków. Tylko prawidłowe składanie rozliczeń wpływa na szybszą weryfikację i wypłatę środków. Jesteśmy również do waszej pomocy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 w siedzibie ŁDB przy ul. Piotrkowskiej 262/264 w budynku Instytutu Europejskiego.

Czytaj więcej...
mennica usług szkoleniowych

23.05.2019

SIÓDMY NABÓR NA BONY ROZWOJOWE ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY.

W związku z wyczerpaniem ilości 60 000 bonów rozwojowych, musimy zakończyć siódmy nabór na bony rozwojowe w ramach projektu „Mennica Usług Szkoleniowych”. Bardzo dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom oraz ich pracownikom za zainteresowanie.Obserwujcie nas na www.pracowniktwojskarb.pl oraz profilu Pracownik Twój Skarb na Facebooku oraz Instagramie. Przypominamy, iż do Waszej dyspozycji działa punkt doradczo-konsultacyjny:kom. (+48) 798 789 500; 573 444 042; 573 444 040; 573 444 046.

Czytaj więcej...
mennica usług szkoleniowych

23.05.2019

SIÓDMY NABÓR BONÓW ROZWOJOWYCH OTWARTY

Uruchomiliśmy kolejny, już VII nabór na bony rozwojowe w ramach projektu „Mennica Usług Szkoleniowych”. Wnioski o bony rozwojowe należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu „Internet Mennica System IMS 1.0” dostępnego na stronie internetowej www.pracowniktwojskarb.pl w terminie od 23 do 30 maja 2019 r. (w ostatnim dniu naboru do godziny 15.00). lub do wyczerpania kwot przeznaczonych na dofinansowanie.Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.Przedmiot naboru:W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie w formie bonów rozwojowych na następujące rodzaje usług:-                   usługi szkoleniowe; -                   usługi doradcze (doradztwo, mentoring, coaching);liczba 60 000 bonów rozwojowychMaksymalny poziom dofinansowania wynosi 80 %.Maksymalny poziom wsparcia na jednego pracownika wynosi 7 200,00 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych) wraz z wkładem własnym przedsiębiorstwa.Termin ważności bonów upływa po 60 dniach od daty zakończenia naboru.Szczegółowe zasady konkursu oraz inne ważne dokumenty znajdziecie na naszej stronie w zakładce DO POBRANIA.Zakładajcie indywidualne konta użytkowników lub logujcie się do swoich profili i zamawiajcie bony. Jesteśmy przekonani, że doskonale przeanalizowaliście swoje potrzeby szkoleniowe a Baza Usług Rozwojowych nie ma przed Wami tajemnic.Przypominamy, iż do Waszej dyspozycji pod adresem Piotrkowska 262/264 w Łodzi działa w godz. 8-18.00 (pon-pt) punkt doradczo-konsultacyjny: kom. (+48) 798 789 500; 573 444 042; 573 444 040; 573 444 046.

Czytaj więcej...
baza usług rozwojowych dofinansowanie do szkoleń dla pracowników z województwa łódzkiego

22.05.2019

OD JUTRA MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O BONY ROZWOJOWE

Już jutro w godzinach porannych otwieramy VII nabór w ramach którego można uzyskać dofinansowanie w formie bonów rozwojowych na następujące rodzaje usług:-                   usługi szkoleniowe; -                   usługi doradcze (doradztwo, mentoring, coaching);wielkość alokacji w tym naborze to 60 000 bonów rozwojowych. Wnioski możecie składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu dostępnego na naszej stronie internetowej, więcej szczegółów już jutro.Nasi konsultanci pozostają do Waszej pełnej dyspozycji pod numerami: +48 798 789 500; +48 573 444 042; +48 573 444 040; + 48 573 444 046 oraz adresem mailowym: info@pracowniktwojskarb.pl

Czytaj więcej...