FAQ


NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA DOTYCZĄCE BONÓW:


1. Gdzie będzie można wykorzystać bony?

Jest już kompletna lista szkoleń, kursów, firm itp. Zamawianie usług rozwojowych w formie szkoleń, kursów, studiów podyplomowych, doradztwa będzie mogło się odbywać tylko i wyłącznie z wykorzystaniem oferty akredytowanych podmiotów przez PARP, których oferta jest zawarta na portalu: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
 
2. Z kim będzie podpisywana umowa na bony?

Umowa będzie zawierana pomiędzy pracodawcami a liderem projektu tj. Łódzkim Domem Biznesu.

3. Czy Łódzki Dom Biznesu oferuje szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników, które dofinansowuje w formie bonów rozwojowych?

Nie, Łódzki Domu Biznesu nie może jako operator środków w ramach projektu Mennica Usług Szkoleniowych, dofinansowywać szkoleń, które ma w swojej ofercie. Wszystkie szkolenia, które mogą być dofinansowane w formie bonów, dostępne są na stronie BUR: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl i mogą być zamawiane u akredytowanych tam podmiotów i jednostek szkoleniowych.

4. Czy jako właściciel/ka jednoosobowej firmy, mogę skorzystać z tego dofinansowania?

Tak. Dofinansowanie usług rozwojowych przewidziane jest dla właściciela przedsiębiorstwa oraz jego pracowników.

5. Jaką umowę powinien mieć pracownik i jak długo powinien być zatrudniony, żeby mógł skorzystać z bonów rozwojowych?

Pracownik przedsiębiorstwa to personel przedsiębiorstwa w rozumieniu zapisów  § 2, ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, tj.:        
a) pracownik w rozumieniu Kodeksu pracy (umowa o pracę),
b) osoba świadcząca usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.18) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło,
c)  właściciela, pełniącego funkcje kierownicze,
d)  wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.
Osoba powinna być zatrudniona w okresie trwania wybranej usługi szkoleniowej dofinansowanej w formie bonów przyznanych na mocy umowy wsparcia podpisanej z Łódzkim Domem Biznesu.

6. Co z podatkiem VAT?

Jeśli usługa nie jest zwolniona z podatku VAT, a Przedsiębiorca ma możliwość jego odzyskania, wówczas do rozliczenia brana jest cena netto za godzinę usługi (określona w karcie usługi w BUR). Przedsiębiorca jest zobowiązany do wpłacenia do Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT naliczonego od zrealizowanej usługi rozwojowej. ŁDB dokonuje w tym przypadku płatności na rzecz Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe do kwoty netto z dofinansowania i wkładu własnego przedsiębiorcy (w % zgodnym z zawartą umową).
 
7. Będąc średnim przedsiębiorcą, jeśli oddeleguję na szkolenie pracowników powyżej 50 roku życia to otrzymam wyższe dofinansowanie niż 50 %?
Tak. Zwiększenie poziomu dofinansowania do 80% dla średniego przedsiębiorcy jest możliwe w przypadku pracowników powyżej 50 roku życia.
Zwiększenie poziomu dofinansowania do 80% dla średniego przedsiębiorcy jest możliwe w przypadku spełnienia następujących preferencji:
a) przedsiębiorstwo z preferowanej grupy tj. przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu,
b) przedsiębiorstwo z branż/sektorów strategicznych;
c) pracownicy z preferowanej grupy tj. pracownicy powyżej 50 roku życia i/lub pracownicy niskich kwalifikacjach;
d) usługi prowadzące do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub polegające na walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22 tej Ustawy.

8. Czy to Konsultant Łódzkiego Domu Biznesu wyszukuje dla mnie szkolenia?

Nie. To przedsiębiorca wyszukuje samodzielnie w Bazie Usług Rozwojowych odpowiedniego szkolenia dla siebie i swoich pracowników, zwracając uwagę m.in. na datę szkolenia. Należy przy tym upewnić się, że są jeszcze miejsca na szkoleniu w wybranym terminie oraz że data szkolenia pokrywa się datą ważności bonu. Konsultanci ŁDB mogą natomiast pomóc w „stawianiu pierwszych kroków” po BUR, mogą pokazać jak działa sama baza, jakie ma funkcjonalności i jak się po niej poruszać.

9. Co jeżeli nie mogę znaleźć szkolenia, które mnie interesuje w Bazie Usług Rozwojowych?

Jeżeli nie ma w BUR szkolenia, które Państwa interesuje, jest możliwość „uszycia takiego szkolenia na miarę” dla Państwa. W tym celu wysyłacie Państwo w BUR informacje jakie szkolenie dokładnie Państwa interesuje. Firmy zainteresowane przygotowaniem dla Państwa takiego szkolenia, będą się z Państwem kontaktować indywidualnie. Możecie także zwrócić się Państwo bezpośrednio do firmy szkoleniowej poza BUR. Wyrazić swoje oczekiwania, określić potrzeby, kiedy dojdziecie do porozumienia, firma szkoleniowa może przygotować odpowiadający Państwu program szkoleniowy i umieścić go w swojej ofercie w BUR.

10. Czy praktykanci, którzy są teraz u nas w firmie na praktykach, a których w przyszłości chcemy zatrudnić, mogą być wysłani na szkolenie i skorzystać z dofinansowania?

Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktykach lub szkoleniu zawodowym, nie wchodzą w skład personelu firmy i nie mogą uzyskać wsparcia w ramach projektu.

11. Czy pracownik przebywający na urlopie macierzyńskim, może skorzystać z bonów rozwojowych?

Nie. Osoby będące w trakcie okresu trwania urlopu macierzyńskiego oraz wychowawczego, nie mogą skorzystać z bonów rozwojowych.


12. Czy są limity kwotowe na daną usługę rozwojową i jak wyliczyć ilość bonów potrzebnych na zakup wybranej usługi rozwojowej?

Limit kwotowy za jedną godzinę zrealizowanej usługi rozwojowej wynosi:
1)    w przypadku usługi szkoleniowej 60,00 zł/ 1 h,
2)    w przypadku usługi doradczej 120 zł/1 h,
Mając tą wiedzę możemy oszacować ilość bonów potrzebnych na zakup wybranej usługi rozwojowej.
Do obliczenia ilości potrzebnych bonów należy przyjąć, że wartość nominalna jednego bonu wynosi 60 zł.
W przypadku usługi szkoleniowej:

a)    jeżeli koszt usługi szkoleniowej za godzinę jest niższy niż 60 zł liczba potrzebnych bonów wynosi: kwota netto usługi szkoleniowej podzielona przez 60 zł (1 bon= 60 zł).
b)    jeżeli koszt usługi szkoleniowej za godzinę jest wyższy niż 60 zł liczba potrzebnych bonów jest równa liczbie godzin szkolenia.
W przypadku usługi doradczej:
a)    jeżeli koszt usługi doradczej za godzinę jest niższy niż 120 zł liczba potrzebnych bonów wynosi: (kwota netto usługi doradczej podzielona przez 60 zł) x 2
b)    jeżeli koszt usługi doradczej za godzinę jest wyższy niż 120 zł liczba potrzebnych bonów jest równa liczbie godzin x 2

13. Czy obowiązuje limit dla Przedsiębiorcy w zakresie składania wniosków o bony rozwojowe?

Nie choć w ramach jednego naboru Przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek o bony rozwojowe. W ramach wszystkich umów o wsparcie łączna wartość wykorzystanych bonów
w ŁDB przez uczestnika usługi rozwojowej nie może przekroczyć 7 200 zł dofinansowania.

14. Czy jest możliwe przedłużenie terminu ważności bonów?

Tak, w uzasadnionych przypadkach na wniosek Przedsiębiorcy.


15. Czy uczestnikiem usługi rozwojowej może być pracownik przedsiębiorstwa, którego umowa wygasa przed terminem ważności bonów?
Nie. Uczestnikiem usługi może być tylko pracownik przedsiębiorstwa.

16. Czy usługa rozwojowa, która nie zakończyła się wypełnieniem ankiety oceniającej usługę rozwojową w BUR zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych zostanie rozliczona?

Nie. Niewypełnienie ankiet przez MŚP i uczestnika usługi rozwojowej skutkuje niekwalifikowaniem całości wydatków związanych z dana usługą rozwojową. Całość kosztów usługi rozwojowej pokrywa MŚP.


17. Kto rozlicza usługę rozwojową za pośrednictwem elektronicznego System Rozliczania Usług Rozwojowych w portalu Pracownik Twój Skarb www.pracowniktwojskarb.pl ?

Po zakończeniu usługi rozwojowej rozliczenia dokonuje Podmiot  Świadczący  Usługę  Rozwojową (PŚUR). Podmiot Świadczący Usługi Rozwojowe za pośrednictwem systemu wysyła rozliczenie usługi wraz dokumentami potwierdzającymi zakończenie usługi rozwojowej
i udział uczestników. Po zatwierdzeniu i poświadczeniu, iż usługa została zrealizowana zgodnie z umową wsparcia ŁDB i Kartą Usługi w BUR przekazuje płatność na podany w trakcie rozliczenia rachunek bankowy.


18. Czy dokumenty przekazywane za pośrednictwem Systemu Rozliczania Usług Rozwojowych powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem?
Nie. Podmiot Świadczący Usługę Rozwojową przekazuje skany dokumentów nie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

19. Czy możliwe jest rozliczenie usługi z ŁDB w przypadku, gdy uczestnik usługi rozwojowej z uwagi na zwolnienie lekarskie nie wykazał uczestnictwa na poziomie co najmniej 80 %?
Nie. Z listy obecności przekazanej przez PŚUR powinno wynikać, iż MŚP/pracownik MŚP skierowany na usługę rozwojową wziął w niej udział w wymiarze minimum 80 % czasu realizacji usługi. Tylko taki poziom uczestnictwa pozwoli na rozliczenie usługi przez ŁDB.

20. Czy w przypadku niewykorzystania wszystkich bonów określonych w umowie wsparcia zostanie zwrócony wkład własny?
Tak. Wkład własny zostanie zwrócony proporcjonalnie do wykorzystanych bonów na rachunek bankowy z którego zostały wcześniej przekazane środki.

Wyszukiwarka

Aktualności

komunikat

18.02.2019

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na ogromne zainteresowanie obecnie trwającym naborem nr 4 na bony rozwojowe, jakie wykazujecie Państwo już w kilka godzin po jego uruchomieniu, podjęliśmy decyzję o zwiększeniu liczby dostępnych w tym naborze bonów o kolejne 30 000. Łączna liczba bonów rozwojowych w tym naborze to 60 000. Pozostałe wymogi i terminy pozostają bez zmian. Jednocześnie przypominamy, iż Wnioski o bony rozwojowe należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu „Internet Mennica System IMS 1.0” dostępnego na stronie internetowej www.pracowniktwojskarb.pl w terminie od 18 do 25 lutego 2019 r. (w ostatnim dniu naboru do godziny 15.00). Konkurs skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.Przedmiot naboru:W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie w formie bonów rozwojowych na następujące rodzaje usług:-                   usługi szkoleniowe;-                   usługi doradcze (doradztwo, mentoring, coaching);Łączna pula-  60 000 bonów rozwojowych!!!Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80 %.Maksymalny poziom wsparcia na jednego pracownika wynosi 7 200,00 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych) wraz z wkładem własnym przedsiębiorstwa.Termin ważności bonów upływa po 60 dniach od daty zakończenia naboru.Szczegółowe zasady konkursu oraz inne ważne dokumenty znajdziecie na naszej stronie w zakładce DO POBRANIA.Zakładajcie indywidualne konta użytkowników lub logujcie się do swoich profili i zamawiajcie bony. Jesteśmy przekonani, że doskonale przeanalizowaliście swoje potrzeby szkoleniowe a Baza Usług Rozwojowych nie ma przed Wami tajemnic.Przypominamy, iż do Waszej pełnej dyspozycji działa punkt doradczo-konsultacyjny:kom. (+48) 798 789 500; 573 444 042; 573 444 040; 573 444 046.

Czytaj więcej...
18-02-2019

18.02.2019

CZWARTY NABÓR NA BONY ROZWOJOWE

Uruchamiamy dodatkowy, już 4 nabór na bony rozwojowe w ramach projektu „Mennica Usług Szkoleniowych”. Wnioski o bony rozwojowe należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu „Internet Mennica System IMS 1.0” dostępnego na stronie internetowej www.pracowniktwojskarb.pl w terminie od 18 do 25 lutego 2019 r. (w ostatnim dniu naboru do godziny 15.00).

 

Konkurs skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Przedmiot naboru:

W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie w formie bonów rozwojowych na następujące rodzaje usług:

-                   usługi szkoleniowe;

-                   usługi doradcze (doradztwo, mentoring, coaching);

wartość 30 000 bonów rozwojowych

 

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80 %.

Maksymalny poziom wsparcia na jednego pracownika wynosi 7 200,00 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych) wraz z wkładem własnym przedsiębiorstwa.

 

Termin ważności bonów upływa po 60 dniach od daty zakończenia naboru.

 

Szczegółowe zasady konkursu oraz inne ważne dokumenty znajdziecie na naszej stronie w zakładce DO POBRANIA.

Zakładajcie indywidualne konta użytkowników lub logujcie się do swoich profili i zamawiajcie bony. Jesteśmy przekonani, że doskonale przeanalizowaliście swoje potrzeby szkoleniowe a Baza Usług Rozwojowych nie ma przed Wami tajemnic.

 

Przypominamy, iż do Waszej pełnej dyspozycji działa punkt doradczo-konsultacyjny: kom. (+48) 798 789 500; 573 444 042; 573 444 040; 573 444 046.

Czytaj więcej...
DODATKOWE BONY ROZWOJOWE

15.02.2019

CZWARTY DODATKOWY NABÓR NA BONY ROZWOJOWE 18-25 LUTEGO 2019R.

Ahoj Przedsiębiorco, czas najwyższy stać się w pracy prawdziwym kapitanem! Nie czekaj, otwieramy dodatkowy nabór na bony rozwojowe. TAK TAK, jesteście niesamowici i ogołociliście nas w naborze 3 co do grosza! Wspólnie więc obierzmy kierunek na PracownikTwojSkarb i razem odkryjmy kolejne skarby.Wnioski o bony składamy wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu dostępnego na naszej stronie internetowej w terminie od 18 do 25 lutego 2019 r. (w ostatnim dniu naboru do godziny 15.00)Nabór skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie w formie bonów rozwojowych na następujące rodzaje usług:•             usługi szkoleniowe; •             usługi doradcze (doradztwo, mentoring, coaching);Ilość:  30 000 bonów rozwojowych (WOW)Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80 %.Maksymalny poziom wsparcia na jednego pracownika wynosi 7 200,00 zł wraz z wkładem własnym przedsiębiorstwa.Szczegółowe zasady naboru oraz inne ważne dokumenty znajdziecie na naszej stronie w zakładce DO POBRANIA.Nasi konsultanci pozostają do Waszej pełnej dyspozycji pod numerami:+48 798 789 500; +48 573 444 042; +48 573 444 040; + 48 573 444 046 oraz adresem mailowym: info@pracowniktwojskarb.plZACZYNAMY od godz. 8:00 już w najbliższy poniedziałek! Spieszcie się, to tylko tydzień na rezerwowanie bonów a sakwa szybko się opróżnia.

Czytaj więcej...
07-02-2019r.

04.02.2019

Już w najbliższy czwartek 07.02.2019r., będzie można spotkać się z nami na tegorocznych Powiatowych Targach Pracy w Radomsku.

Studencie, absolwencie, specjalisto! Dzięki działaniom promocyjnym takim jak udział w targach zyskujesz poza niebywałą oszczędnością czasu i środków związanych z nawiązaniem kontaktu z pracodawcami, również możliwość poznania nowych firm, które oferują konkurencyjne warunki zatrudnienia w Radomsku i okolicy. Otrzymujesz ogromną szansę na spotkanie interesujących ludzi wśród reprezentantów wystawców – doświadczonych pracowników, szefów firm, oraz niesztampową motywację do pracy.  Dla pracodawców korzyści wynikające z uczestnictwa w Targach Pracy są oczywiste. Możliwość budowania wizerunku atrakcyjnego pracodawcy, bezpośredni kontakt z potencjalnymi kandydatami do zatrudnienia, a w końcu szeroka promocja Firmy na lokalnym rynku pracy. To jest prawdziwy skarb.Już w najbliższy czwartek 07.02.2019r., będzie można spotkać się z nami na tegorocznych Powiatowych Targach Pracy w Radomsku link do wydarzenia http://bit.ly/2G3MCbH i porozmawiać o naszym projekcie pt.: „Pracownik Twój Skarb”.Wraz z organizatorami zapraszamy do Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku przy ul. Szkolnej 2 w godzinach 10.00 - 14.00.

Czytaj więcej...
spotkanie 30.01.2019r.

25.01.2019

Pierwsze spotkanie Członków Izby Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski

Nie zwalniamy tempa ani na chwilę ‼ Właśnie dobiegł końca trzeci nabór na wnioski o Bony Szkoleniowe w ramach projektu pn. "Pracownik Twój Skarb", niebawem ogłoszony zostanie kolejny nabór, w związku z powyższym zachęcamy przedsiębiorców jak i pracowników o odwiedzanie strony internetowej www.pracowniktwojskarb.pl oraz naszego Facebook'a http://bit.ly/2FLkMRv w celu śledzenia aktualności zamieszczanych na naszych portalach społecznościowych. Już w najbliższą środę (30 stycznia br.) będziemy prezentować nasz projekt podczas pierwszego w 2019 roku Spotkania Członkowskiego Izby Przedsiębiorców i Pracowników Centralnej Polski. Wydarzenie będziemy relacjonować na bieżąco. Nie możemy się już doczekać kolejnych spotkań. Bełchatów, Radomsko, Piotrków Trybunalski....kto następny?Informacja o wydarzeniu: 👉 http://bit.ly/2Wjrl2H

Czytaj więcej...
pracowniktwojskarb

13.01.2019

Przypominamy, że trwa 3 już nabór bonów rozwojowych w ramach projektu „Mennica Usług Szkoleniowych”.

Wnioski o bony rozwojowe możesz złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Systemu Składania Wniosków dostępnego na stronie internetowej www.pracowniktwojskarb.pl w terminie do 24 stycznia 2019 r. do godziny 15.00. Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.Pamiętaj!        W ramach aktualnego naboru możesz uzyskać dofinansowanie w formie bonów rozwojowych na usługi szkoleniowe albo usługi doradcze. Poziom dofinansowania do 80 %, w związku z czym maksymalny poziom wsparcia na jednego pracownika wynosi 7 200,00 zł wraz z wkładem własnym przedsiębiorstwa. Termin ważności bonów upływa po 60 dniach od daty zakończenia naboru. Niepowtarzalna szansa na profesjonalizację Twojej firmy wraz z kolejną pulą bonów rozwojowych! Zasady, warunki i wymogi znajdziesz na naszej stronie w zakładce DO POBRANIA.Załóż indywidualne konto użytkownika lub zaloguj się do swojego profilu i zamów tyle bonów ile potrzebujesz. Jeśli masz jakieś pytania, nie obawiaj się niczego, jesteśmy do Twojej dyspozycji codziennie do godz. 18.00 w punkcie konsultacyjno-doradczym w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 262/264.Jeśli chcesz porozmawiać z naszymi konsultantami, zadzwoń: +48 798 789 500; +48 573 444 042; +48 573 444 040; +48 573 444 046 , lub napisz mejla na adres: info@pracowniktwojskarb.pl. Tyle możliwości….., zainteresuj się i nie przegap okazji!PROFESJONALNA FIRMA I LEPSZY PRACODAWCA, czy to właśnie TY?

Czytaj więcej...