POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRZETWARZANIA

DANYCH OSOBOWYCH

 

1.   SŁOWNIK UŻYTYCH POJĘĆ 

1.1. Administrator – Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-496) przy ul. Pstrągowej 11 lok. 16, wpisana do Rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  nr  KRS:  0000602182; NIP: 678-315-86-53, nr REGON: 3637312020000, Zarząd Województwa Łódzkiego Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź dla zbioru „Beneficjenci w ramach RPO WŁ 2014-2020” oraz Minister Rozwoju, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa dla zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.

1.2. Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Osoba, której dane dotyczą – każda osoba fizyczna, której Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora. 

1.6.Serwis – serwis internetowy, którego główna strona internetowa znajduje się pod adresem www.ldb.net.pl oraz www.pracowniktwojskarb.pl

 

2.    PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

2.1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej Łódzkiego Domu Biznesu Sp. z o.o. pod adresem www.ldb.net.pl oraz www.pracowniktwojskarb.pl

2.2. Podanie Danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Od Osoby, której dane dotyczą podania danych, niezbędnych do zawarcia i wykonania usług świadczonych przez Administratora, w związku z każdą transakcją lub świadczonym doradztwem. Jeżeli nie zostaną nam podane niezbędne dane osobowe, niestety nie będziemy mogli świadczyć naszych usług, a w konsekwencji rozpocząć współpracy. Jeżeli przepisy prawa będą wymagać od nas innych niezbędnych danych ich podanie jest konieczne w celu realizacji dalszej współpracy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne – w szczególności nie warunkuje to zawarcia i wykonania umowy.

2.3. W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera i przetwarza Dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym w szczególności z RODO) i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

2.4. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania Danych osobowych, w szczególności informuje o przetwarzaniu Danych osobowych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania. Administrator dba o to, by Dane osobowe były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

2.5. Przetwarzając Dane osobowe, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu Osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony Danych osobowych (np. „wycieku” Danych osobowych lub ich utraty), Administrator poinformuje o takim zdarzeniu Osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.


3.        KONTAKT Z ADMINISTRATOREM 

3.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@ldb.net.pl lub adres korespondencyjny: Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o. ul. Pstrągowa 11 lok. 16, 91-496 Łódź.

3.2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować z Administratorem.

 

4.           BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 

4.1. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne, które umożliwiają rejestrowanie wszystkich operacji na Danych osobowych. Dostęp do Danych osobowych posiadają jedynie osoby upoważnione przez Administratora i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

4.2. Podwykonawcy Administratora i inne podmioty współpracujące z Administratorem dają gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane Osobowe na zlecenie Administratora

4.3. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń Danych osobowych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa Danych osobowych.

 

5.            CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

5.1.        KORESPONDENCJA TRADYCYJNA I E-MAILOWA

5.1.1. W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem: tradycyjnej korespondencji lub poczty e-mail niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, Dane Osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.

5.1.2. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obsłudze korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością.

5.1.3. Administrator przetwarza jedynie Dane Osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej Danych Osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

5.2. KONTAKT TELEFONICZNY

5.2.1. W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania Danych osobowych, gdy będzie to niezbędne do załatwienia sprawy, której dotyczy kontakt.

5.3. REKRUTACJA

5.3.1. W ramach procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w CV lub listu motywacyjnego) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W związku z tym nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W przypadku, gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym.

5.3.2. Dane osobowe są przetwarzane:

5.3.2.1. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy;

5.3.2.2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych;

5.3.2.3. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń z zakresu prawa pracy lub obrony przed takimi roszczeniami.

5.4. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ CELÓW DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRATORA LUB WYKONYWANIEM INNYCH UMÓW

5.4.1. W razie zbierania Danych Osobowych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje Osobie, której dane dotyczą, informacje dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych w momencie zawierania umowy.

5.4.2. W związku z prowadzoną działalnością Administrator pozyskuje Dane osobowe przede wszystkim w następujący sposób:

5.4.2.1. poprzez dobrowolne wprowadzenie w formularzach informacji np. adresu e-mail, imienia, nazwiska,

5.4.2.2. poprzez kody monitorujące ruch na stronie www,

5.4.2.3. poprzez organizowanie i udział przez Administratora w wydarzeniach (w tym różnego rodzaju spotkań), a także poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów,

5.4.2.4. podczas prowadzenia badań naukowych i historycznych przez Administratora oraz publikowania ich wyników między innymi w wydawnictwach książkowych, w radio, telewizji oraz w multimediach.

5.4.3. Dane Osobowe zebrane przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.


6.        ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

6.1. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania Danych osobowych, Dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:

6.1.1. agencjom i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych i innym podmiotom wspierającym przy świadczeniu usług oraz podmiotom świadczącym na rzecz ŁDB usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,

6.1.2. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne,

6.1.3. podwykonawcom wspierającym nas w wykonywaniu łączącej nas z Tobą umowy, np. w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi klienta,

6.1.4. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

6.1.5.podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nie dokonania zapłaty wystawionych przez nas faktur w terminie,

6.1.6. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów, na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty,

6.1.7. sądom, prokuraturze, organom podatkowym i innym uprawnionym organom.

6.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

7.        PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

7.1. Poziom ochrony Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane Osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

7.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane Osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

7.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

7.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

7.1.4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield) zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

7.2. Administrator poinformuje o zamiarze przekazania Danych Osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Obecnie nie planujemy przekazywania Danych osobowych poza EOG


8.        OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Okres przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania Danych Osobowych może także wynikać z przepisów prawa, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania Danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, Dane osobowe przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Danych osobowych.

8.2. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Dane osobowe przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, Dane osobowe są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

8.3. Okres przetwarzania Danych Osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania Dane Osobowe są nieodwracalnie usuwane.

 

9.  UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

9.1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują prawa do:

9.1.1. informacji o przetwarzaniu Danych Osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu Danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania;

9.1.2. uzyskania kopii Danych Osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych Danych osobowych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

9.1.3. sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne

9.1.4. usunięcia Danych Osobowych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

9.1.5. ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych Osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę Osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania – zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie Danych Osobowych, okres sprawdzenia przez Administratora poprawności Danych Osobowych);

9.1.6. przenoszenia Danych Osobowych na tej podstawie w zakresie, w jakim Dane Osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje Dane Osobowe dostarczone przez Osobę, której one dotyczą, w powszechnie dostępnym formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych Danych Osobowych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu.

9.1.7. sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych Osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

9.1.8. sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania Danych osobowych – Osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;

9.1.9. wycofania zgody – jeśli Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;

9.1.10. skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu Osoby, której dane dotyczą, jej miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9.2. ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW

9.3. Zgłoszenie żądania, o których mowa w pkt 9.1 może być realizowane w każdym czasie, poprzez wystąpienie z odpowiednim żądaniem.

9.4. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:

9.4.1. w formie pisemnej na adres: Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o. ul. Pstrągowa 11 lok. 16, 91-496 Łódź. 

9.4.2. drogą e-mailową na adres: biuro@ldb.net.pl.

9.5. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

9.6. Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo Danych osobowych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego pełnomocnika profesjonalnego (radcę prawnego, adwokata, rzecznika patentowego, doradcę podatkowego), co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności wniosku.

9.7. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania żądania. W razie konieczności termin ten może być przedłużony o kolejne 2 miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub ilość zgłoszonych żądań. W takim przypadku Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia.

9.8. Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej oraz ustnie, jeżeli tożsamość zostanie potwierdzona i żądanie dotyczy przekazania odpowiedzi ustnie'

9.9. Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniami, o których mowa w punkcie 9.1., wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

 

10.          ZASADY POBIERANIA OPŁAT

10.1.    Postępowanie w sprawie składanych wniosków, o których mowa w pkt 9.1 jest bezpłatne. Opłaty mogą zostać pobrane jedynie w przypadku:

10.1.1. zgłoszenia żądania wydania drugiej i każdej kolejnej kopii Danych Osobowych (pierwsza kopia danych jest bezpłatna); w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości kosztów administracyjne związane z realizacją żądania.

10.1.2. zgłaszania przez tę samą osobę żądań nadmiernych (np. niezwykle częstych) lub ewidentnie nieuzasadnionych; w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości kosztów administracyjne związane z realizacją żądania oraz kosztów prowadzenia komunikacji oraz koszty związane z podjęciem żądanych działań.

10.2. W razie kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty Osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

11. ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

11.1.    Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

11.2.    Polityka została zmieniona w dniu 1 sierpnia 2018r.

Wyszukiwarka

Aktualności

komunikat

18.02.2019

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na ogromne zainteresowanie obecnie trwającym naborem nr 4 na bony rozwojowe, jakie wykazujecie Państwo już w kilka godzin po jego uruchomieniu, podjęliśmy decyzję o zwiększeniu liczby dostępnych w tym naborze bonów o kolejne 30 000. Łączna liczba bonów rozwojowych w tym naborze to 60 000. Pozostałe wymogi i terminy pozostają bez zmian. Jednocześnie przypominamy, iż Wnioski o bony rozwojowe należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu „Internet Mennica System IMS 1.0” dostępnego na stronie internetowej www.pracowniktwojskarb.pl w terminie od 18 do 25 lutego 2019 r. (w ostatnim dniu naboru do godziny 15.00). Konkurs skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.Przedmiot naboru:W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie w formie bonów rozwojowych na następujące rodzaje usług:-                   usługi szkoleniowe;-                   usługi doradcze (doradztwo, mentoring, coaching);Łączna pula-  60 000 bonów rozwojowych!!!Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80 %.Maksymalny poziom wsparcia na jednego pracownika wynosi 7 200,00 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych) wraz z wkładem własnym przedsiębiorstwa.Termin ważności bonów upływa po 60 dniach od daty zakończenia naboru.Szczegółowe zasady konkursu oraz inne ważne dokumenty znajdziecie na naszej stronie w zakładce DO POBRANIA.Zakładajcie indywidualne konta użytkowników lub logujcie się do swoich profili i zamawiajcie bony. Jesteśmy przekonani, że doskonale przeanalizowaliście swoje potrzeby szkoleniowe a Baza Usług Rozwojowych nie ma przed Wami tajemnic.Przypominamy, iż do Waszej pełnej dyspozycji działa punkt doradczo-konsultacyjny:kom. (+48) 798 789 500; 573 444 042; 573 444 040; 573 444 046.

Czytaj więcej...
18-02-2019

18.02.2019

CZWARTY NABÓR NA BONY ROZWOJOWE

Uruchamiamy dodatkowy, już 4 nabór na bony rozwojowe w ramach projektu „Mennica Usług Szkoleniowych”. Wnioski o bony rozwojowe należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu „Internet Mennica System IMS 1.0” dostępnego na stronie internetowej www.pracowniktwojskarb.pl w terminie od 18 do 25 lutego 2019 r. (w ostatnim dniu naboru do godziny 15.00).

 

Konkurs skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Przedmiot naboru:

W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie w formie bonów rozwojowych na następujące rodzaje usług:

-                   usługi szkoleniowe;

-                   usługi doradcze (doradztwo, mentoring, coaching);

wartość 30 000 bonów rozwojowych

 

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80 %.

Maksymalny poziom wsparcia na jednego pracownika wynosi 7 200,00 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych) wraz z wkładem własnym przedsiębiorstwa.

 

Termin ważności bonów upływa po 60 dniach od daty zakończenia naboru.

 

Szczegółowe zasady konkursu oraz inne ważne dokumenty znajdziecie na naszej stronie w zakładce DO POBRANIA.

Zakładajcie indywidualne konta użytkowników lub logujcie się do swoich profili i zamawiajcie bony. Jesteśmy przekonani, że doskonale przeanalizowaliście swoje potrzeby szkoleniowe a Baza Usług Rozwojowych nie ma przed Wami tajemnic.

 

Przypominamy, iż do Waszej pełnej dyspozycji działa punkt doradczo-konsultacyjny: kom. (+48) 798 789 500; 573 444 042; 573 444 040; 573 444 046.

Czytaj więcej...
DODATKOWE BONY ROZWOJOWE

15.02.2019

CZWARTY DODATKOWY NABÓR NA BONY ROZWOJOWE 18-25 LUTEGO 2019R.

Ahoj Przedsiębiorco, czas najwyższy stać się w pracy prawdziwym kapitanem! Nie czekaj, otwieramy dodatkowy nabór na bony rozwojowe. TAK TAK, jesteście niesamowici i ogołociliście nas w naborze 3 co do grosza! Wspólnie więc obierzmy kierunek na PracownikTwojSkarb i razem odkryjmy kolejne skarby.Wnioski o bony składamy wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu dostępnego na naszej stronie internetowej w terminie od 18 do 25 lutego 2019 r. (w ostatnim dniu naboru do godziny 15.00)Nabór skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie w formie bonów rozwojowych na następujące rodzaje usług:•             usługi szkoleniowe; •             usługi doradcze (doradztwo, mentoring, coaching);Ilość:  30 000 bonów rozwojowych (WOW)Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80 %.Maksymalny poziom wsparcia na jednego pracownika wynosi 7 200,00 zł wraz z wkładem własnym przedsiębiorstwa.Szczegółowe zasady naboru oraz inne ważne dokumenty znajdziecie na naszej stronie w zakładce DO POBRANIA.Nasi konsultanci pozostają do Waszej pełnej dyspozycji pod numerami:+48 798 789 500; +48 573 444 042; +48 573 444 040; + 48 573 444 046 oraz adresem mailowym: info@pracowniktwojskarb.plZACZYNAMY od godz. 8:00 już w najbliższy poniedziałek! Spieszcie się, to tylko tydzień na rezerwowanie bonów a sakwa szybko się opróżnia.

Czytaj więcej...
07-02-2019r.

04.02.2019

Już w najbliższy czwartek 07.02.2019r., będzie można spotkać się z nami na tegorocznych Powiatowych Targach Pracy w Radomsku.

Studencie, absolwencie, specjalisto! Dzięki działaniom promocyjnym takim jak udział w targach zyskujesz poza niebywałą oszczędnością czasu i środków związanych z nawiązaniem kontaktu z pracodawcami, również możliwość poznania nowych firm, które oferują konkurencyjne warunki zatrudnienia w Radomsku i okolicy. Otrzymujesz ogromną szansę na spotkanie interesujących ludzi wśród reprezentantów wystawców – doświadczonych pracowników, szefów firm, oraz niesztampową motywację do pracy.  Dla pracodawców korzyści wynikające z uczestnictwa w Targach Pracy są oczywiste. Możliwość budowania wizerunku atrakcyjnego pracodawcy, bezpośredni kontakt z potencjalnymi kandydatami do zatrudnienia, a w końcu szeroka promocja Firmy na lokalnym rynku pracy. To jest prawdziwy skarb.Już w najbliższy czwartek 07.02.2019r., będzie można spotkać się z nami na tegorocznych Powiatowych Targach Pracy w Radomsku link do wydarzenia http://bit.ly/2G3MCbH i porozmawiać o naszym projekcie pt.: „Pracownik Twój Skarb”.Wraz z organizatorami zapraszamy do Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku przy ul. Szkolnej 2 w godzinach 10.00 - 14.00.

Czytaj więcej...
spotkanie 30.01.2019r.

25.01.2019

Pierwsze spotkanie Członków Izby Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski

Nie zwalniamy tempa ani na chwilę ‼ Właśnie dobiegł końca trzeci nabór na wnioski o Bony Szkoleniowe w ramach projektu pn. "Pracownik Twój Skarb", niebawem ogłoszony zostanie kolejny nabór, w związku z powyższym zachęcamy przedsiębiorców jak i pracowników o odwiedzanie strony internetowej www.pracowniktwojskarb.pl oraz naszego Facebook'a http://bit.ly/2FLkMRv w celu śledzenia aktualności zamieszczanych na naszych portalach społecznościowych. Już w najbliższą środę (30 stycznia br.) będziemy prezentować nasz projekt podczas pierwszego w 2019 roku Spotkania Członkowskiego Izby Przedsiębiorców i Pracowników Centralnej Polski. Wydarzenie będziemy relacjonować na bieżąco. Nie możemy się już doczekać kolejnych spotkań. Bełchatów, Radomsko, Piotrków Trybunalski....kto następny?Informacja o wydarzeniu: 👉 http://bit.ly/2Wjrl2H

Czytaj więcej...
pracowniktwojskarb

13.01.2019

Przypominamy, że trwa 3 już nabór bonów rozwojowych w ramach projektu „Mennica Usług Szkoleniowych”.

Wnioski o bony rozwojowe możesz złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Systemu Składania Wniosków dostępnego na stronie internetowej www.pracowniktwojskarb.pl w terminie do 24 stycznia 2019 r. do godziny 15.00. Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.Pamiętaj!        W ramach aktualnego naboru możesz uzyskać dofinansowanie w formie bonów rozwojowych na usługi szkoleniowe albo usługi doradcze. Poziom dofinansowania do 80 %, w związku z czym maksymalny poziom wsparcia na jednego pracownika wynosi 7 200,00 zł wraz z wkładem własnym przedsiębiorstwa. Termin ważności bonów upływa po 60 dniach od daty zakończenia naboru. Niepowtarzalna szansa na profesjonalizację Twojej firmy wraz z kolejną pulą bonów rozwojowych! Zasady, warunki i wymogi znajdziesz na naszej stronie w zakładce DO POBRANIA.Załóż indywidualne konto użytkownika lub zaloguj się do swojego profilu i zamów tyle bonów ile potrzebujesz. Jeśli masz jakieś pytania, nie obawiaj się niczego, jesteśmy do Twojej dyspozycji codziennie do godz. 18.00 w punkcie konsultacyjno-doradczym w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 262/264.Jeśli chcesz porozmawiać z naszymi konsultantami, zadzwoń: +48 798 789 500; +48 573 444 042; +48 573 444 040; +48 573 444 046 , lub napisz mejla na adres: info@pracowniktwojskarb.pl. Tyle możliwości….., zainteresuj się i nie przegap okazji!PROFESJONALNA FIRMA I LEPSZY PRACODAWCA, czy to właśnie TY?

Czytaj więcej...